vong bi bac dan cho nganh Xi mang

                                      


Các mă ṿng bi có sẵn:

Item No. Bearing No Full & exact bearing No. Brand Q'ty (pcs) Country Inquiry No. AD stock code
1 23032CDKS11 23032-E1A-K-M FAG 20 Germany 801-1105 ADXS_0001
2 H3032 H3032 FAG 20 Germany 801-1105 ADXS_0002
3 S3030K S3030-H-N-FZ-AB-L FAG 20 Germany 801-1105 ADXS_0003
4 23030E1KTVPB 23030-E1A-K-MC3 FAG 20 Germany 801-1105 ADXS_0004
5 23032CDKS11 23032CAME4 NSK 20 Japan 801-1105 ADXS_0005
6 H3032 H3032 NSK 20 Japan 801-1105 ADXS_0006
7 H3030 H3030 FAG 20 Germany 801-1105 ADXS_0007
8 6204 2Z 6204-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0008
9 6206 2Z 6206-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0009
10 6304 2Z 6304-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0010
11 6317 2Z 6317-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0011
12 6319 2Z 6319-2Z SKF 120 France 236-1905 ADXS_0012
13 22218CA/W33 22218CA/W33 SKF 40 Sweden 236-1905 ADXS_0013
14 22220 CA/W33 22220 CA/W33 SKF 40 Sweden 236-1905 ADXS_0014
15 6213 2Z 6213-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0015
16 6210 2Z 6210-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0016
17 22219 CA/W33 22219 CA/W33 SKF 40 Sweden 236-1905 ADXS_0017
18 1313 1313ETN9 SKF 40 Sweden 236-1905 ADXS_0018
19 1212 1212ETN9 SKF 40 Sweden 236-1905 ADXS_0019
20  6313 2Z  6313 2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0020
21 6308 2Z 6308-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0021
22 6311 2Z 6311-ZZ SKF 200 France 236-1905 ADXS_0022
23 6312 2Z 6312-2Z SKF 200 France 236-1905 ADXS_0023
24 N306 EM N306 ECM SKF 100 France 236-1905 ADXS_0024
25 6314 2Z 6314-2Z SKF 200 Germany 236-1905 ADXS_0025
26 HR32006XJ HR32006XJ NSK 200 Japan 598-1106 & stock ADXS_0026
27 HR32007XJ HR32007XJ NSK 100 Japan 598-1106 & stock ADXS_0027
28 22318EAE4 22318CAME4 NSK 80 Japan 598-1107 & stock ADXS_0028
29 22216EAE4 22216CAME4 NSK 150 Japan 598-1108 & stock ADXS_0029
30 NJ321EM NJ321EM NSK 150 Japan 598-1109  & stock ADXS_0030
31 GE100ES 2RS GE100ES 2RS IKO 60 Japan 598-1110 ADXS_0031
32 GE80 DO-2RS GE80 DO-2RS FAG 20 Germany 808-0704 ADXS_0032
33 GE100-KRR-B GE100-KRR-B INA 40 Germany 012-0706 ADXS_0033
34 GE50UK 2RS GE50UK 2RS INA 200 Germany 024-0906 ADXS_0034
35 GE100ES 2RS GE100ES 2RS INA  60 Germany 598-1106 ADXS_0035
36 GE70 ES GE70 ES INA  20 Germany 598-1106 ADXS_0036
37 GE 60 ES GE 60 ES INA  20 Germany 598-1106 ADXS_0037
38 GE50UK 2RS GE50UK 2RS INA 100 Germany 024-0906 & stock ADXS_0038
39 GE 20 ES-2RS GE 20 ES-2RS SKF 40 Germany stọck ADXS_0039
40 GE 25 ES GE 25 ES SKF 40 Germany stọck ADXS_0040
41 GE 30 ES GE 30 ES SKF 40 Germany stọck ADXS_0041
42 GE 35 ES GE 35 ES SKF 40 Germany stọck ADXS_0042
43 GE 40 ES GE 40 ES SKF 40 Germany stọck ADXS_0043
44 GE 50 ES-2RS GE 50 ES-2RS SKF 40 Germany stọck ADXS_0044
45 GE 60 ES-2RS GE 60 ES-2RS SKF 40 Germany stọck ADXS_0045
46 GE100ES 2RS GE100ES 2RS IKO 60 Japan 598-1110 ADXS_0046
47 GE110ES GE 110 ES SKF 60 Sweden 1252-2006 ADXS_0047
48 GE110ES GE110ES SKF 60 Germany 1252-2006 ADXS_0048
49 GE110ES GE110ES SKF 60 Germany 1252-2006 ADXS_0049
50 GE50TE 2RS GE50ES 2RS  SKF 20 Germany 1321-2507 ADXS_0050
51 GE10ES GE10ES SKF 40 Sweden 598-0308 ADXS_0051
52 GE15ES GE15ES SKF 40 Sweden 598-0308 ADXS_0052
53 GE10ES GE10ES SKF 40 Sweden 598-0308 ADXS_0053
54 GE15ES GE15ES SKF 40 Sweden 598-0308 ADXS_0054
55 6211 CM 6211 CM NSK 200 Japan 598-0607 ADXS_0055
56 C3152 C3152 SKF 20 Sweden 598-1107 ADXS_0056
57 6026CM 6026CM NSK 40 Japan 598-1107 ADXS_0057
58 NU2244MC3 NU2244MC3 NSK 20 Japan 598-0607 ADXS_0058
59 23152 23152CA/W33 SKF 10 Sweden 598-1107 ADXS_0059
60 NU 319 ECM NU 319 ECM SKF 20 Germany 560-2405 & 598-2008 ADXS_0060
61 N 319 ECM N 319 ECM SKF 20 Germany 560-2405 & 598-2009 ADXS_0061
               
               

 

Các mă thông dụng cho nhà máy xi măng :

AD stock code Bearing No. AD stock code Bearing No. AD stock code Bearing No.
ADX_0001 110 ADX_0501 1205 TV ADX_1001 6302 -2ZR
ADX_0002 112 ADX_0502 1206 TV ADX_1002 6302 CM
ADX_0003 117 ADX_0503 1209 TV ADX_1003 6302-2RS1
ADX_0004 130 ADX_0504 1209/75209 ADX_1004 6302ZZCM
ADX_0005 201 ADX_0505 1312 ETN9 ADX_1005 6303 2ZR
ADX_0006 211 ADX_0506 132756 LM ADX_1006 6303 CM
ADX_0007 212 ADX_0507 1336 M ADX_1007 6303ZZCM
ADX_0008 215 ADX_0508 183040TB ADX_1008 6304-2ZR
ADX_0009 218 ADX_0509 183433-2 ADX_1009 6304-Z
ADX_0010 220 ADX_0510 2097152 AM ADX_1010 6305-2Z
ADX_0011 220 ADX_0511 215K ADX_1011 6306-2ZR
ADX_0012 244 ADX_0512 2205 2RS.TV ADX_1012 6306-Z
ADX_0013 302 ADX_0513 2205 E2RS1TN9 ADX_1013 6306ZZ C3E
ADX_0014 309 ADX_0514 2205 ETN9 ADX_1014 6306ZZCM
ADX_0015 315 ADX_0515 2205 TV ADX_1015 6307 CM
ADX_0016 315 ADX_0516 2207 KTVC3 ADX_1016 6307-2ZR
ADX_0017 317 ADX_0517 2208 KTVC3 ADX_1017 6307-Z
ADX_0018 320 ADX_0518 2208-2RS TV ADX_1018 6307ZZCM
ADX_0019 322 ADX_0519 2209 KTVC3 ADX_1019 6308 DDUCM
ADX_0020 324 ADX_0520 2210 EKTN9 ADX_1020 6308-2RS1
ADX_0021 326 ADX_0521 2210 ETN9 ADX_1021 6308-2RSR
ADX_0022 412 ADX_0522 2210 KTVC3 ADX_1022 6308-2ZR
ADX_0023 608 ADX_0523 2210 TV ADX_1023 6308CM
ADX_0024 608 ADX_0524 2210K
+H310X
ADX_1024 6308-ZR
ADX_0025 829 ADX_0525 2211 KTVC3 ADX_1025 6308ZZCM
ADX_0026 1204 ADX_0526 2211K
+H311X
ADX_1026 6309-2Z
ADX_0027 1206 ADX_0527 2212 KTVC3 ADX_1027 6309-2ZR
ADX_0028 1208 ADX_0528 2213 EKTN9 ADX_1028 6309-2ZRC3
ADX_0029 1209 ADX_0529 2215 EKTN9 ADX_1029 6309C3
ADX_0030 1212 ADX_0530 2215 KTVC3
H315
ADX_1030 6309DDUCM
ADX_0031 1213 ADX_0531 2216 KTVC3 ADX_1031 6309-ZR
ADX_0032 1216 ADX_0532 2220 KM ADX_1032 6309ZZCM
ADX_0033 1220 ADX_0533 22207 ES ADX_1033 6310-2RS1
ADX_0034 1222 ADX_0534 22208 CC/W33 ADX_1034 6310-2RSR
ADX_0035 1305 ADX_0535 22208 E1 ADX_1035 6310-2Z
ADX_0036 1306 ADX_0536 22208EK
+H308
ADX_1036 6310-2Z
ADX_0037 1307 ADX_0537 22209 E1K ADX_1037 6310-2Z C3
ADX_0038 1308 ADX_0538 22209 EAKE4
+H309X
ADX_1038 6310-2ZR 
ADX_0039 1309 ADX_0539 22209 EK
+H309
ADX_1039 6310-2ZR C3
ADX_0040 1310 ADX_0540 22210 EAKE4
+H310
ADX_1040 6310C3
ADX_0041 1312 ADX_0541 22210E1K ADX_1041 6310CM
ADX_0042 1312 ADX_0542 22210EK
+H310
ADX_1042 6310DDUCM
ADX_0043 1313 ADX_0543 22211 E1K ADX_1043 6310ZZ C3E
ADX_0044 1314 ADX_0544 22211 EAKE4
 + H311
ADX_1044 6310ZZCM
ADX_0045 1315 ADX_0545 22211EK
+H311
ADX_1045 6311-2Z
ADX_0046 1316 ADX_0546 22212 E ADX_1046 6311-2ZR
ADX_0047 1317 ADX_0547 22212 E1K ADX_1047 6311-Z
ADX_0048 1318 ADX_0548 22212 EAE4 ADX_1048 6311ZZ C3E
ADX_0049 1482 ADX_0549 22213 E1K ADX_1049 6311ZZCM
ADX_0050 1607 ADX_0550 22213 EAKE4
H313X
ADX_1050 6312 C3
ADX_0051 1611 ADX_0551 22213 EK ADX_1051 6312-2Z
ADX_0052 1752 ADX_0552 22216 E ADX_1052 6312-2ZR
ADX_0053 2212 ADX_0553 22216 E1 ADX_1053 6312-2ZR/C3
ADX_0054 2220 ADX_0554 22216 E1 ADX_1054 6312-2ZRC3
ADX_0055 2226 ADX_0555 22216 EAE4 ADX_1055 6312CM
ADX_0056 2232 ADX_0556 22216 EAE4 C3 ADX_1056 6312K
ADX_0057 2234 ADX_0557 22216 EAKE4
+H316X
ADX_1057 6312ZZ C3
ADX_0058 2234 ADX_0558 22216 EK
+ H316
ADX_1058 6312ZZ C3E
ADX_0059 2310 ADX_0559 22216 H ADX_1059 6312ZZCM
ADX_0060 2311 ADX_0560 22216 K ADX_1060 6313/C3
ADX_0061 2312 ADX_0561 22217 E1K ADX_1061 6313-2Z/C3
ADX_0062 2313 ADX_0562 22217 ES ADX_1062 6313-2ZR
ADX_0063 2314 ADX_0563 22218 E ADX_1063 63132ZR C3
ADX_0064 2314 ADX_0564 22218 E1 ADX_1064 6313K
ADX_0065 2316 ADX_0565 22218 E1K ADX_1065 6313-ZR
ADX_0066 2318 ADX_0566 22218 EAKE4
+H318X
ADX_1066 6313ZZCM
ADX_0067 2318 ADX_0567 22218 EK
+H318
ADX_1067 6314-2ZR
ADX_0068 2320 ADX_0568 22218 EK/C3 ADX_1068 6314CM
ADX_0069 2320 ADX_0569 22220 E ADX_1069 6314ZZ C3E
ADX_0070 2322 ADX_0570 22220 E C3 ADX_1070 6314ZZCM
ADX_0071 2332 ADX_0571 22220 E1 ADX_1071 6315-2ZR
ADX_0072 3522 ADX_0572 22220 E1K ADX_1072 6315-2ZR
ADX_0073 3524 ADX_0573 22220 EAE4 ADX_1073 6315-2ZR
ADX_0074 3524 ADX_0574 22220 EAKE4
+H320X
ADX_1074 6315ZZCM
ADX_0075 3526 ADX_0575 22220 EK ADX_1075 6316.C3
ADX_0076 3530 ADX_0576 22220 EK
+H320
ADX_1076 6316CM
ADX_0077 3532 ADX_0577 22222 CC ADX_1077 6316ZZCM
ADX_0078 3532 ADX_0578 22222 E ADX_1078 6317-2Z
ADX_0079 3534 ADX_0579 22222 E1 ADX_1079 6317C3
ADX_0080 3536 ADX_0580 22222 E1K ADX_1080 6317CM
ADX_0081 3538 ADX_0581 22222 EAKE4
H322X
ADX_1081 6317ZZ C3E
ADX_0082 3540 ADX_0582 22222 EK
+ H3122
ADX_1082 6317ZZCM
ADX_0083 3544 ADX_0583 22224 E1 ADX_1083 6318 C3E
ADX_0084 3548 ADX_0584 22224 E1K ADX_1084 6318/C3
ADX_0085 3602 ADX_0585 22224 EAE4 ADX_1085 6318-2ZRC3
ADX_0086 3611 ADX_0586 22224 EAKE4
H 3124
ADX_1086 6318CM
ADX_0087 3611 ADX_0587 22228 CC/W33 ADX_1087 6318K
ADX_0088 3620 ADX_0588 22228 CDKE4 ADX_1088 6318ZZCM
ADX_0089 3622 ADX_0589 22228 CDKE4
+H3128
ADX_1089 6319C3
ADX_0090 3622 ADX_0590 22228 E1K
+ H3128
ADX_1090 6319ZZCM
ADX_0091 3624 ADX_0591 22228 EK
+H3128
ADX_1091 6320K
ADX_0092 3624 ADX_0592 22228CCK/W33 ADX_1092 6322K
ADX_0093 3626 ADX_0593 22230 CC/M33 ADX_1093 6324C3E
ADX_0094 3626 ADX_0594 22230 CC/W33 ADX_1094 6326 C3
ADX_0095 3628 ADX_0595 22230 CDE4 ADX_1095 6326M
ADX_0096 3632 ADX_0596 22230 CDE4 C3S11 ADX_1096 636906C17
ADX_0097 3632 ADX_0597 22230 CDK KE4
+ H3130
ADX_1097 6407K
ADX_0098 3636 ADX_0598 22230 E1K ADX_1098 6408 N
ADX_0099 3656 ADX_0599 22232 CC/W33 ADX_1099 6409K
ADX_0100 3844 ADX_0600 22232 CC/W33 ADX_1100 64904K
ADX_0101 5128 ADX_0601 22232 CCK/W33 ADX_1101 65 UZS 418 T2X
ADX_0102 6001 ADX_0602 22232 CDKE4 C3S11 ADX_1102 70-12315 KM
ADX_0103 6002 ADX_0603 22232 E1 ADX_1103 7015ACD/P4ADRB
ADX_0104 6003 ADX_0604 22232 E1K ADX_1104 710 SNG
ADX_0105 6004 ADX_0605 22232 EK
+H3132
ADX_1105 7202BTVP
ADX_0106 6006 ADX_0606 22232EK C3 ADX_1106 7203BTVP
ADX_0107 6007 ADX_0607 22234 CC/W33 ADX_1107 7204BEP
ADX_0108 6008 ADX_0608 22234 E1K ADX_1108 7205ACP/P4A
ADX_0109 6008 ADX_0609 22236 CC/W33 ADX_1109 7205BTVP4A
ADX_0110 6008 ADX_0610 22236 E ADX_1110 7208 BTVP
ADX_0111 6010 ADX_0611 22236CCK/W33 ADX_1111 7210BTVP
ADX_0112 6011 ADX_0612 22238 CC/ C3 W33 ADX_1112 7211BTVP
ADX_0113 6013 ADX_0613 2224 EK
+H3124
ADX_1113 7212BTVP
ADX_0114 6014 ADX_0614 22240 CC/W33 ADX_1114 7216ACD/PAA
ADX_0115 6014 ADX_0615 22240 CC/W33 ADX_1115 7217BEP
ADX_0116 6015 ADX_0616 22240 J2 ADX_1116 7218K1
ADX_0117 6016 ADX_0617 22244 MB ADX_1117 7306BTP
ADX_0118 6017 ADX_0618 22248 BMB ADX_1118 7312BTVP
ADX_0119 6018 ADX_0619 22248 CC/C3 W33 ADX_1119 7313BEP
ADX_0120 6020 ADX_0620 2226E ADX_1120 7313K1
ADX_0121 6020 ADX_0621 2226K ADX_1121 7317BEP
ADX_0122 6021 ADX_0622 22308 EAE4 ADX_1122 7322BMP
ADX_0123 6024 ADX_0623 22310 E1 ADX_1123 7330MB
ADX_0124 6026 ADX_0624 22310 EAE4 ADX_1124 7330MB
ADX_0125 6034 ADX_0625 22311 E ADX_1125 7509K
ADX_0126 6200 ADX_0626 22312 E1 ADX_1126 7517H
ADX_0127 6201 ADX_0627 22312 E1 ADX_1127 7518K
ADX_0128 6202 ADX_0628 22312 EAE4 ADX_1128 7618K
ADX_0129 6203 ADX_0629 22316 E1 C3 ADX_1129 7712K
ADX_0130 6204 ADX_0630 22316 EAE4 ADX_1130 7712M
ADX_0131 6205 ADX_0631 22316K ADX_1131 7718 AK
ADX_0132 6206 ADX_0632 22317 E1 C3 ADX_1132 78682/710
ADX_0133 6207 ADX_0633 22318 E1 ADX_1133 8292 G
ADX_0134 6208 ADX_0634 22318 E1 ADX_1134 8292G
ADX_0135 6209 ADX_0635 22318 E1 C3 ADX_1135 941 EC 417-59EG
ADX_0136 6211 ADX_0636 22318 EAE4 ADX_1136 941 EC 419-035G
ADX_0137 6212 ADX_0637 22318 EK ADX_1137 941 EC 420-059G
ADX_0138 6213 ADX_0638 22319 E ADX_1138 942/20
ADX_0139 6214 ADX_0639 22319 EAE4 ADX_1139 942/25
ADX_0140 6215 ADX_0640 22320 E ADX_1140 942/30 LX
ADX_0141 6217 ADX_0641 22320 EAE4 ADX_1141 943/30
ADX_0142 6218 ADX_0642 22320 EC3 ADX_1142 943/40
ADX_0143 6222 ADX_0643 22320K ADX_1143 950218LX
ADX_0144 6224 ADX_0644 22322 EAE4 ADX_1144 954712 KY
ADX_0145 6224 ADX_0645 22322K ADX_1145 971/560NN
ADX_0146 6226 ADX_0646 22324 E ADX_1146 AHX320
ADX_0147 6228 ADX_0647 22326 E1 ADX_1147 AN 7775 G-5
ADX_0148 6300 ADX_0648 22328K ADX_1148 C 2218
ADX_0149 6301 ADX_0649 22330 E ADX_1149 C 2222
ADX_0150 6301 ADX_0650 22330 EC3 ADX_1150 C 2226 C3
ADX_0151 6302 ADX_0651 22330CC/W33 ADX_1151 C 4010 TN9
ADX_0152 6303 ADX_0652 22332 CAME4 C3S11 ADX_1152 GE 30 ES
ADX_0153 6304 ADX_0653 22332 CC/W33 ADX_1153 H2338
ADX_0154 6304 ADX_0654 22332 E1 ADX_1154 H2340
ADX_0155 6305 ADX_0655 22332 MB ADX_1155 H2340
ADX_0156 6306 ADX_0656 22336 CC/C3 W33 ADX_1156 H3034
ADX_0157 6307 ADX_0657 22336 CC/C3 W33 ADX_1157 H3034
ADX_0158 6309 ADX_0658 22336 CC/W33 ADX_1158 H3040
ADX_0159 6310 ADX_0659 22336 MB ADX_1159 H3040
ADX_0160 6311 ADX_0660 22336 MB C3 ADX_1160 H3044
ADX_0161 6312 ADX_0661 22338BKMBC4 ADX_1161 H307
ADX_0162 6313 ADX_0662 22338CCK/4W33 ADX_1162 H308
ADX_0163 6314 ADX_0663 22340 KMB ADX_1163 H309
ADX_0164 6314 ADX_0664 22340CCK/W33 ADX_1164 H309X
ADX_0165 6315 ADX_0665 22344 CC/W33 ADX_1165 H310
ADX_0166 6316 ADX_0666 22344 MB ADX_1166 H311
ADX_0167 6317 ADX_0667 22344 MB ADX_1167 H312
ADX_0168 6317 ADX_0668 22352 CC/W33 ADX_1168 H3124
ADX_0169 6318 ADX_0669 22352 MB ADX_1169 H3124
ADX_0170 6320 ADX_0670 22356 CC/W33 ADX_1170 H3127
ADX_0171 6322 ADX_0671 22356 W/25 ADX_1171 H3128
ADX_0172 6324 ADX_0672 223618K ADX_1172 H313
ADX_0173 6326 ADX_0673 2236CC/W33 ADX_1173 H313
ADX_0174 6326 ADX_0674 228K ADX_1174 H3130
ADX_0175 6328 ADX_0675 23022 CDE4 ADX_1175 H3132
ADX_0176 6405 ADX_0676 23024 CC/W33 ADX_1176 H3134
ADX_0177 6406 ADX_0677 23024 CDKE4
H3024
ADX_1177 H3140
ADX_0178 6409 ADX_0678 23032 CDE4 ADX_1178 H315
ADX_0179 6410 ADX_0679 23032 E1AM ADX_1179 H316
ADX_0180 6411 ADX_0680 23032 EASM ADX_1180 H317
ADX_0181 6412 ADX_0681 23032EASM ADX_1181 H318
ADX_0182 6413 ADX_0682 23034 CAMKE4C3 ADX_1182 H320
ADX_0183 7020 ADX_0683 23034 CCK/W33 ADX_1183 H322
ADX_0184 7204 ADX_0684 23034 E1AKM ADX_1184 HA315
ADX_0185 7205 ADX_0685 23036 CCK/W33 ADX_1185 HA318
ADX_0186 7209 ADX_0686 23040 CCK/W33 ADX_1186 HA320
ADX_0187 7216 ADX_0687 23040 E1AKM ADX_1187 HM 911210
ADX_0188 7230 ADX_0688 23044 CCK/W33 ADX_1188 HR 30212 J
ADX_0189 7306 ADX_0689 23044 KMB
+H3044
ADX_1189 HR 30306J
ADX_0190 7308 ADX_0690 23048 CC/W33 ADX_1190 HR 30312J
ADX_0191 7308 ADX_0691 23048X ADX_1191 HR 30318J
ADX_0192 7309 ADX_0692 2305 TV ADX_1192 HR 32216 J
ADX_0193 7310 ADX_0693 23060 MB C3 ADX_1193 HR 32219J
ADX_0194 7313 ADX_0694 2308 TV ADX_1194 HR 32226J
ADX_0195 7315 ADX_0695 23080 MB ADX_1195 HR 32228 J
ADX_0196 7315 ADX_0696 2309 TV ADX_1196 HR 32312 J
ADX_0197 7315 ADX_0697 2312 TV ADX_1197 HR 32317 J
ADX_0198 7317 ADX_0698 23132CC/W33 ADX_1198 HR 32320 J
ADX_0199 7318 ADX_0699 23134CC/W33 ADX_1199 HR32034 XJ
ADX_0200 7320 ADX_0700 2313K ADX_1200 IC318
ADX_0201 7320 ADX_0701 2314 M ADX_1201 MJ415
ADX_0202 7320 ADX_0702 23140 BKMB ADX_1202 N 219
ADX_0203 7320 ADX_0703 23144 BMBC3 ADX_1203 N 221 EM1
ADX_0204 7416 ADX_0704 23144 CC/W33 ADX_1204 N 226 EM1
ADX_0205 7416 ADX_0705 23144 EBK MB ADX_1205 N 228 
ADX_0206 7507 ADX_0706 23144BMBC3 ADX_1206 N 228 W
ADX_0207 7514 ADX_0707 23148B ADX_1207 N 305
ADX_0208 7514 ADX_0708 2314K ADX_1208 N 307 E TVP2
ADX_0209 7514 ADX_0709 2317 M ADX_1209 N 308
ADX_0210 7520 ADX_0710 23184B ADX_1210 N 309
ADX_0211 7522 ADX_0711 23230 E1AM C3 ADX_1211 N 310 ECP
ADX_0212 7522 ADX_0712 2324 ECMA ADX_1212 N 311
ADX_0213 7524 ADX_0713 2326K ADX_1213 N 312 
ADX_0214 7526 ADX_0714 2332M ADX_1214 N 312 ECP
ADX_0215 7526 ADX_0715 24160 CC/W33 ADX_1215 N 313 ETV P2
ADX_0216 7528 ADX_0716 2505K ADX_1216 N 314 - ETVP2
ADX_0217 7536 ADX_0717 2614 KMY ADX_1217 N 314 EM1
ADX_0218 7536 ADX_0718 29336 E ADX_1218 N 314 W
ADX_0219 7536 ADX_0719 29336 EME C3SH ADX_1219 N 317 ECP
ADX_0220 7605 ADX_0720 29412 E ADX_1220 N 317 EM1
ADX_0221 7608 ADX_0721 29412E ADX_1221 N 318
ADX_0222 7608 ADX_0722 2943E ADX_1222 N 318-ECF
ADX_0223 7612 ADX_0723 300031/680 ADX_1223 N 320 ECP
ADX_0224 7613 ADX_0724 3003296NN ADX_1224 N 322 ECP
ADX_0225 7616 ADX_0725 30206 A ADX_1225 N 322EM1
ADX_0226 7616 ADX_0726 30208 A ADX_1226 N 324
ADX_0227 7624 ADX_0727 30210A ADX_1227 N 326 M1
ADX_0228 7712 ADX_0728 30211A ADX_1228 N 330 EM1
ADX_0229 7713 ADX_0729 30212 J2 ADX_1229 N 334
ADX_0230 7714 ADX_0730 30212 J2 ADX_1230 N212E.TVP2
ADX_0231 7815 ADX_0731 30215A ADX_1231 N224
ADX_0232 7818 ADX_0732 30216 J2 ADX_1232 N-2312-ECF
ADX_0233 7905 ADX_0733 30220K ADX_1233 NA 6905 C3
ADX_0234 8108 ADX_0734 30220K ADX_1234 NA 6907 C3
ADX_0235 8109 ADX_0735 30222A ADX_1235 NA6908C3
ADX_0236 8118 ADX_0736 30222A ADX_1236 NCF 2932 CV
ADX_0237 8134 ADX_0737 30224A ADX_1237 NCF 2932 VC3
ADX_0238 8156 ADX_0738 3030031/600 ADX_1238 NCF 2936 CV
ADX_0239 8201 ADX_0739 30304 J2 ADX_1239 NCF 2948 CV/C3
ADX_0240 8213 ADX_0740 30305 Y2 ADX_1240 NJ 215
ADX_0241 8224 ADX_0741 30307A ADX_1241 NJ 2208 ECP/C3
ADX_0242 8236 ADX_0742 30308A ADX_1242 NJ 306 ECP
ADX_0243 8240 ADX_0743 30308K ADX_1243 NJ 310
ADX_0244 8305 ADX_0744 30309A ADX_1244 NJ 314 ETVP2
ADX_0245 8320 ADX_0745 30309A ADX_1245 NJ 326ECJ
ADX_0246 8320 ADX_0746 30312 J2/Q ADX_1246 NJ 326ECP
ADX_0247 8322 ADX_0747 30313A ADX_1247 NJ 332
ADX_0248 8426 ADX_0748 30313A ADX_1248 NJ2312
ADX_0249 11308 ADX_0749 30315A ADX_1249 NJ2316 ETV
ADX_0250 11311 ADX_0750 30317 J2 ADX_1250 NJ2316ECP
ADX_0251 12315 ADX_0751 30318 J2 ADX_1251 NJ2322 ECMA
ADX_0252 12316 ADX_0752 30318A ADX_1252 NJ2326 ECMA/C3
ADX_0253 12978 ADX_0753 30322A ADX_1253 NJ312 ETVP2
ADX_0254 13528 ADX_0754 3032K ADX_1254 NJ312ETVP2
ADX_0255 16002 ADX_0755 31312 A ADX_1255 NJ314
ADX_0256 16005 ADX_0756 31315 J2 ADX_1256 NJ315
ADX_0257 16006 ADX_0757 31315K ADX_1257 NJ317
ADX_0258 16008 ADX_0758 315ECJ ADX_1258 NJ324
ADX_0259 16408 ADX_0759 32021 X ADX_1259 NJ326W
ADX_0260 18204 ADX_0760 32021X ADX_1260 NJ412
ADX_0261 18426 ADX_0761 32028X ADX_1261 NJ415
ADX_0262 20703 ADX_0762 32034 X ADX_1262 NKI 25/20 C3
ADX_0263 22216 ADX_0763 32044K ADX_1263 NN 3012KTN/SP W33
ADX_0264 22224 ADX_0764 32044X ADX_1264 NN 3012KTN/SP W33
ADX_0265 22234 ADX_0765 32048 X/DF ADX_1265 NN 3020K P5
ADX_0266 22238 ADX_0766 32048K ADX_1266 NN 306-KTN
ADX_0267 22306 ADX_0767 32048X ADX_1267 NN3040-ASKMSP
ADX_0268 22313 ADX_0768 32056 X ADX_1268 NNF 5010 ADA-2LSV
ADX_0269 22314 ADX_0769 32056K ADX_1269 NU 1014M1C3
ADX_0270 22322 ADX_0770 3205B TVH ADX_1270 NU 1044M1C3
ADX_0271 22322 ADX_0771 3206 BTVH ADX_1271 NU 1044MA
ADX_0272 22336 ADX_0772 3207 ATN9/C3 ADX_1272 NU 2220 ECP
ADX_0273 22356 ADX_0773 3207 BTVH ADX_1273 NU 2230
ADX_0274 23126 ADX_0774 32152LM ADX_1274 NU 2244 ECMA
ADX_0275 23232 ADX_0775 32204 J2 ADX_1275 NU 226W
ADX_0276 23803 ADX_0776 32207 J2 ADX_1276 NU 2324 ECMA
ADX_0277 27312 ADX_0777 32208 J2 ADX_1277 NU 234 ECMA
ADX_0278 27709 ADX_0778 32209 J2 ADX_1278 NU 7330 
ADX_0279 29428 ADX_0779 32210A ADX_1279 NU206ETVP
ADX_0280 30204 ADX_0780 32217A ADX_1280 NU208EW
ADX_0281 30205 ADX_0781 32218 J2 ADX_1281 NU211ETVP2C3
ADX_0282 30209 ADX_0782 32218 J2 ADX_1282 NU218E. TVP2
ADX_0283 30217 ADX_0783 32218K ADX_1283 NU218ECJ/C3
ADX_0284 30218 ADX_0784 32220A ADX_1284 NU218ETVP2C3
ADX_0285 30306 ADX_0785 32221/560 ADX_1285 NU220ECJ
ADX_0286 30310 ADX_0786 32221/560 ADX_1286 NU220ECJ/C3
ADX_0287 30311 ADX_0787 32221/560NN ADX_1287 NU220ECP/C3
ADX_0288 30312 ADX_0788 32222A ADX_1288 NU221 ECP
ADX_0289 30314 ADX_0789 322236 J2 ADX_1289 NU226 ECJ
ADX_0290 30316 ADX_0790 32226 J2 ADX_1290 NU2316
ADX_0291 30320 ADX_0791 32226A ADX_1291 NU232 ECML
ADX_0292 30330 ADX_0792 32226A ADX_1292 NU2324EM1
ADX_0293 32020 ADX_0793 32228 A ADX_1293 NU236EM1C3
ADX_0294 32044 ADX_0794 32228 J2 ADX_1294 NU240M1C3
ADX_0295 32205 ADX_0795 32228 K ADX_1295 NU305ECP
ADX_0296 32206 ADX_0796 32230 A ADX_1296 NU308ETVP2
ADX_0297 32209 ADX_0797 32234 J2 ADX_1297 NU309
ADX_0298 32210 ADX_0798 32236 J2 ADX_1298 NU309
ADX_0299 32212 ADX_0799 32304 J2 ADX_1299 NU310
ADX_0300 32213 ADX_0800 32306 J2 ADX_1300 NU310
ADX_0301 32214 ADX_0801 32308 J2 ADX_1301 NU311ETVP2C3
ADX_0302 32215 ADX_0802 32308A ADX_1302 NU312ECJ/C3
ADX_0303 32216 ADX_0803 32309A ADX_1303 NU312ECP/C3
ADX_0304 32224 ADX_0804 32310 J2 ADX_1304 NU312ETVPC3
ADX_0305 32224 ADX_0805 32310A ADX_1305 NU313ECJ/C3
ADX_0306 32230 ADX_0806 32311 J ADX_1306 NU313ECP
ADX_0307 32234 ADX_0807 32311 J2 ADX_1307 NU313ECP/C3
ADX_0308 32234 ADX_0808 32311K ADX_1308 NU314 ECP
ADX_0309 32305 ADX_0809 32311K ADX_1309 NU316ECM/C3
ADX_0310 32307 ADX_0810 32312 J2 ADX_1310 NU316W
ADX_0311 32310 ADX_0811 32312A ADX_1311 NU317C3
ADX_0312 32313 ADX_0812 32314 J2/Q ADX_1312 NU318
ADX_0313 32315 ADX_0813 32316 J2 ADX_1313 NU319 ETV P2C3
ADX_0314 32322 ADX_0814 32318 A ADX_1314 NU320
ADX_0315 32324 ADX_0815 32318 J2 ADX_1315 NU322ECM
ADX_0316 32332 ADX_0816 32318A ADX_1316 NU322ECM/C3
ADX_0317 32332 ADX_0817 32319 J2 ADX_1317 NU322ECP
ADX_0318 32332 ADX_0818 32319A ADX_1318 NU322EMC3
ADX_0319 32356 ADX_0819 32320 J2 ADX_1319 NU324
ADX_0320 32416 ADX_0820 32320K ADX_1320 NU324
ADX_0321 32544