Đn cao p

                                      


                                                                                   

                                          Đn cao p treo trần                                                 Đn cao p kiểu Hibay

 

Đn cao p treo trần

Loại Kch thước(mm) Cng Suất Bng
H W
DLT 14 (bng cc) 400 352 150 - 250W
DLT 15 (bng) 388 380 250 - 400W
DLT 15 (ct) 388 380 250 - 400W
DLT 15 (m) 388 380 250 - 400W
DLT 16(bng cc) 380 412 250 - 400W
DLT 17 (bng) 420 430 250 - 400W
DLT 17 (ct) 420 430 250 - 400W

 

 

Đn cao p kiểu Hibay

 

 

Loại Kch thước(mm) Cng Suất Bng GHI CH
H W
FCN 001 577 420 150 - 250W AC
FCN 002 540 390 70W AP
FCN 003 640 420 250 - 400W AC
FCN 004 340 380 70W AC
FCN 006 570 510 250 - 400W Nhm
FCN 007 670 420 250 - 400W Nhm
FCN 008 640 420 250 - 400W Nhm
FCN 009 340 320 E27 - 85W Nhm

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate