Thiết bị phun ct, phun bi CONTRACOR - CHLBĐức

                                      


Đặt hng:

STT Tn hng (VN) Tn hng(EN) Model M hng Đvt
1 Bồn phun ct 100 L Abrasive blasting machine, 100 L DBS-100 10100 Ci
2 Bồn phun ct 200 L Abrasive blasting machine, 200 L DBS-200 10200 Ci
  Bồn phun ct 200L VN Abrasive blasting machine, 200 L TP-200L   Ci
3 Van hạt Abrasive metering valve 1 1/4, FSV   10920 Ci
4 Van hạt SGV valve, special for steel or aggressive blast media
 
  10946 Ci
5 Van hạt VN SGV valve, special for steel or aggressive blast media
 
    Ci
6 Li cao su Rubber pipe for SGV valve, spare part   10947 Ci
7 Bnh tch ẩm Moisture separator 1 1/4 CAF-3 10930 Ci
8 Van nấm Pop-up valve, rubber   10960 Ci
9 Zoăng cao su cho bồn O-Ring, rubber   10950 Ci
10 Khớp nối bồn Sandblast coupling 1 1/4 CFT 10900 Ci
11 Goăng cao su cho khớp nối Rubber gasket for CFT/CQT, spare part   10980 Ci
12 Bộ điều khiển từ xa Remote control valve 1 1/4, with silencer RCV 10970 Ci
13 Tay cầm bộ điều khiển từ xa Remote control handle DMH 10940 Ci
14 Cuộn dy cho bộ điều khiển Remote control hose incl. fittings, 40 m roll.   12103 Ci
15 Bc phun ct số 4 Vỏ nhưa Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 130 mm RTC-6.5 12062 Ci
16 Bc phun ct số 5 Vỏ nhưa Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 150 mm RTC-8.0 12063 Ci
17 Bc phun ct số 6 Vỏ nhưa Venturi nozzle, tungsten carbide, 9.5 mm x 170 mm RTC-9.5 12064 Ci
18 Bc phun ct số 7 Vỏ nhưa Venturi nozzle, tungsten carbide, 11.0 mm x 200 mm RTC-11.0 12065 Ci
19 Bc phun ct số 8 Vỏ nhưa Venturi nozzle, tungsten carbide, 12.5 mm x 210 mm RTC-12.5 12066 Ci
20 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 130 mm CTC-6.5 12542 Ci
21 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 150 mm CTC-8.0 12543 Ci
22 Bc phun ct số 6 Vỏ nhm Venturi nozzle, tungsten carbide, 9.5 mm x 170 mm CTC-9.5 12544 Ci
23 Bc phun ct số 7 Vỏ nhm Venturi nozzle, tungsten carbide, 11.0 mm x 200 mm CTC-11.0 12545 Ci
24 Bc phun ct số 8 Vỏ nhm Venturi nozzle, tungsten carbide, 12.5 mm x 210 mm CTC-12.5 12546 Ci
25 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm Double Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 130 mm DVTC-6.5 12092 Ci
26 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm Double Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 150 mm DVTC-8.0 12093 Ci
27 Bc phun ct số 6 Vỏ nhm Double Venturi nozzle, tungsten carbide, 9.5 mm x 170 mm DVTC-9.5 12094 Ci
28 Bc phun ct số 7 Vỏ nhm Double Venturi nozzle, tungsten carbide, 11.0 mm x 200 mm DVTC-11.0 12095 Ci
29 Bc phun ct số 8 Vỏ nhm Double Venturi nozzle, tungsten carbide, 12.5 mm x 210 mm DVTC-12.5 12096 Ci
30 Bc phun ct số 3 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 5.0 mm x 80 mm STС-5.0 12570 Ci
31 Bc phun ct số 4 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 80 mm SТС-6.5 12571 Ci
32 Bc phun ct số 5 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 80 mm SТС-8.0 12572 Ci
33 Bc phun ct số 6 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 9.5 mm x 80 mm SТС-9.5 12573 Ci
34 Bc phun ct số 7 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 11.0 mm x 80 mm SТС-11.0 12574 Ci
35 Bc phun ct số 8 Vỏ nhưa Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 12.5 mm x 80 mm SТС-12.5 12575 Ci
36 Bc phun ct số 3 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 5.0 mm x 80 mm MТС-5.0 12560 Ci
37 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 80 mm MТС-6.5 12561 Ci
38 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 80 mm MТС-8.0 12562 Ci
39 Bc phun ct số 6 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 9.5 mm x 80 mm MТС-9.5 12563 Ci
40 Bc phun ct số 7 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 11.0 mm x 80 mm MТС-11.0 12564 Ci
41 Bc phun ct số 8 Vỏ nhm Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 12.5 mm x 80 mm MТС-12.5 12565 Ci
42 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 6.5 mm x 130 mm UBC-6.5 12022 Ci
43 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 8.0 mm x 150 mm UBC-8.0 12023 Ci
44 Bc phun ct số 6 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 9.5 mm x 170 mm UBC-9.5 12024 Ci
45 Bc phun ct số 7 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 11.0 mm x 200 mm UBC-11.0 12025 Ci
46 Bc phun ct số 8 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 12.5 mm x 210 mm UBC-12.5 12026 Ci
47 Bc phun ct số 3 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 5.0 mm x 120 mm SBC-5.0 12051 Ci
48 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 6.5 mm x 130 mm SBC-6.5 12052 Ci
49 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm siu bền Venturi nozzle, boron carbide, 8.0 mm x 150 mm SBC-8.0 12053 Ci
50 Bc phun ct số 4 Vỏ nhm siu bền Double Venturi nozzle, boron carbide, 6.5 mm x 130 mm DVBC-6.5 12042 Ci
51 Bc phun ct số 5 Vỏ nhm siu bền Double Venturi nozzle, boron carbide, 8.0 mm x 150 mm DVBC-8.0 12043 Ci
52 Bc phun ct số 6 Vỏ nhm siu bền Double Venturi nozzle, boron carbide, 9.5 mm x 170 mm DVBC-9.5 12044 Ci
53 Bc phun ct số 7 Vỏ nhm siu bền Double Venturi nozzle, boron carbide, 11.0 mm x 200 mm DVBC-11.0 12045 Ci
54 Bc phun ct số 8 Vỏ nhm siu bền Double Venturi nozzle, boron carbide, 12.5 mm x 210 mm DVBC-12.5 12046 Ci
55 Bc phun trong lng ống Internal pipe blasting nozzle, tungsten carbide, 8.0mm x 75mm PTC-360 12510 Ci
56 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45 ATC-5.0-1 12511 Ci
57 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45 ATC-6.5-1 12512 Ci
58 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45 ATC-8.0-1 12513 Ci
59 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45 ATC-9.5-1 12514 Ci
60 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45 ATC-5.0-2 12521 Ci
61 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45 ATC-6.5-2 12522 Ci
62 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45 ATC-8.0-2 12523 Ci
63 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45 ATC-9.5-2 12524 Ci
64 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45 ATC-5.0-3 12531 Ci
65 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45 ATC-6.5-3 12532 Ci
66 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45 ATC-8.0-3 12533 Ci
67 Bc phun gc Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45 ATC-9.5-3 12534 Ci
68 Dy phun hạt 19x33mmx40m Abrasive Blast Hoses 19x33, roll 40м ExtraBlast-19 12100 Cuộn
69 Dy phun hạt 25x39mmx40m Abrasive Blast Hoses 25x39, roll 40м ExtraBlast-25 12101 Cuộn
70 Dy phun hạt 32x48mmx40m Abrasive Blast Hoses 32x48, roll 40м ExtraBlast-32 12102 Cuộn
71 Dy phun hạt 32x48mmx40m c Abrasive Blast Hoses 32x48, roll 40м     Cuộn
72 Dy cho bộ điều khiển Remote control hose, d=6 мм, roll 40 м   12103 Ci
73 Dy hơi cấp kh Breathing air hose 9 mm x 15 mm, 40 m. Roll incl. fittings BAH 30900 Cuộn
74 Khớp nối dy nilon 19x33mm Nylon hose coupling, for hose diameter 19 x 33 mm CQP-3/4 12300 Ci
75 Khớp nối dy nilon 25x39mm Nylon hose coupling, for hose diameter 25 x 39 mm CQP-1 12301 Ci
76 Khớp nối dy nilon 32x49mm Nylon hose coupling, for hose diameter 32 x 48 mm CQP-2 12302 Ci
77 Bộ zoăng cao su cho CQP-3/4 Rubber gasket for CQP-3/4   12307 Ci
78 Bộ zoăng cao su cho CQP-1/CQP-2 Rubber gasket for CQP-1 / CQP-2   12303 Ci
79 Khớp nối dy thp 25x39mm Malleable iron hose couplings, zinc plated, yellow passivated,
for hose diameter 25 x 39 mm
CQT-1 12311 Ci
80 Khớp nối dy thp 32x48mm Malleable iron hose couplings, zinc plated, yellow passivated,
for hose diameter 32 x 48 mm
CQT-2 12312 Ci
81 Bộ zoăng cao su cho CQT/CFT Rubber gasket for CQT / CFT   10980 Ci
82 Mũ phun ct Blast Helmet, durable nylon cape ASPECT 30600 Ci
83 Mũ phun ct ASTRO Blast Helmet, durable nylon cape     Ci
84 Bnh lọc kh thở 2 đầu ra Breathing Air Filter, 2 Outputs BAF-1 30400 Ci
85 Bnh lọc kh thở 4 đầu ra VN Breathing Air Filter, 4 Outputs     Ci
86 Li lọc Air Filter Cartridge BAF-K 30401 Ci
87 Bộ quần o bảo hộ Heavy-Duty Blast Overall, Leather / Cotton, incl. gloves     Bộ
88 Bộ quần o bảo hộ VN Heavy-Duty Blast Overall, Leather / Cotton, incl. gloves     Bộ 
89 My phun bi trong lng ống
từ 75mm - 300 mm
Pipe blasting tool 3 (75mm) 12 (300mm) with 12,5 mm nozzle
and tungsten carbide deflection tip.
PBT-1 12600 Bộ
90 My phun bi trong lng ống
từ 300mm - 900 mm
Pipe blasting tool 12 (300mm) 36 (900mm)
Complete package incl. two leg sets (short leg set 12-20 and
long leg set 24-36), 2 x PBN-6.5 nozzles, wrenches set.
PBT-2 12700 Bộ
91 Bc phun cho my phun trong lng ống Dia. 5.0 mm B4C Blast nozzle for PBT-2 PBN-5.0 12701 Ci
92 Bc phun cho my phun trong lng ống Dia. 6.5 mm B4C Blast nozzle for PBT-2 PBN-6.5 12702 Ci
93 Bc phun cho my phun trong lng ống Dia. 8.0 mm B4C Blast nozzle for PBT-2 PBN-8.0 12703 Ci
94 Bc phun cho my phun trong lng ống Dia. 9.5mm B4C Blast nozzle for PBT-2 PBN-9.5 12704 Ci

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate