Ṿng bi bạc đạn lệch tâm

                                                                                                                         


Single row eccentric beairngs: ṿng bi lệch tâm 1 dẫy

 

Double row eccentric bearings:ṿng bi lệch tâm 2 dẫy

 

Nylon cage eccentric bearing: ṿng bi lệch tâm rế nylon

 

Brass cage eccentric bearings: ṿng bi lệch tâm rế đồng

 

Single row eccentric beairngs: 

607 YSX 408 YXX 19UEZ8106   TRANS eries eccentric bearing
609 08-15 YRP 15UZE20908-15T2 15UZE20906T2 15UZE8106
609 11-15 YRP 15UZE20911-15T2 15UZS20911-15T2   TRANS6110608
609 21 YSX 15UZE20921T2 609A 21 YSX   TRANS6111115
609 2529 YSX 15UZE2092529T2 15UZS2092529T2 15UZS20921T2 TRANS6111317
609 35 YRX 15UZE20935T2 15UZS20935T2   TRANS61121
609 43 YRX 15UZE20943T2 15UZS20943T2   TRANS6112529
609 51 YRX 15UZE20951T2 15UZS20951T2   TRANS61135
609 59 YRX 15UZE20959T2 15UZS20959T2   TRANS61143
609 71 YRX 15UZE20971T2 15UZS20971T2   TRANS6115159
609 87 YRX 15UZE20987T2 15UZS20987T2    
        TRANS6117187
610 11-15 YRX 15UZ21011T2 PX1 15UZ21006T2 PX1 15UZ8211 TRANS61406-11
610 17 YSX 15UZ21017T2 PX1   15UZ8217 TRANS61413-17
610 21 YSX 15UZ21021T2 PX1   15UZ8221 TRANS6142125
610 2529 YSX 15UZ2102529T2 PX1   15UZ822529 TRANS6142935
610 35 YRX 15UZ21035T2 PX1   15UZ8235 TRANS61443-59
610 43 YRX 15UZ21043T2 PX1   15UZ8243 TRANS6147187
610 51 YRX 15UZ21051T2 PX1      
610 59 YRX 15UZ21059T2 PX1 15UZ824359   TRANS6160608
610 71 YRX 15UZ21071T2 PX1     TRANS61611-15
610 87 YRX 15UZ21087T2 PX1     TRANS61617-25
610 119 YRX 15UZ2100119 T2  15UZ210119   TRANS6162935
20UZD80T2 PX1       TRANS6164351
30UZS83 UZ206G1 P6     TRANS61659
30UZS84 UZ307G1 P6     TRANS61671
  UZ309G1 06     TRANS61687

 

612 0608 YRX 4110608 YEX 22UZ21106T2 PX1    
612 1115 YSX   22UZ21111 22UZ21111T2 PX1 22UZ2111115T2 PX1
612 1317 YSX   22UZ2111317   22UZ2111317T2 PX1
612 21 YRX 41121YEX 22UZ21121T2 PX1    
612 2529 YSX       22UZ2112529T2 PX1
612 35 YRX 41135YEX 22UZ21135T2 PX1    
612 43 YSX   22UZ21143T2 PX1    
612 5159 YSX   22UZ2115159T2 PX1    
612 7187 YSX   22UZ2117187T2 PX1    
         
614 06-11 YSX 25UZ850611 25UZ8506-11 25UZ8506-11T2 25UZ8506-11T2S
614 13-17 YSX 25UZ851317 25UZ8513-17 25UZ8513-17T2 25UZ8513-17T2S
614 2125 YSX 25UZ852125/417T2S      
614 2935 YSX 25UZ852935   25UZ852935T2 25UZ852935T2S
614 43-59 YSX 25UZ854359 25UZ8543-59 25UZ8543-59T2 25UZ8543-59T2S
614 7187 YSX 25UZ857187 25UZ8587 25UZ85187T2 25UZ857187T2S
         
616 0608 YRX2 35UZ860608T2     22UZ411 1115T2X-EX
616 11-15 YRX2 35UZ8611 35UZ8611-15   22UZ411 1317T2X-EX
616 17-25 YRX2 35UZ8617 35UZ8617-25   22UZ411 2529T2X-EX
616 2935 YSX 35UZ862935     22UZ411 43T2X-EX
616 4351 YSX 35UZ864351T2S     22UZ411 5159T2X-EX
616 59 YSX 35UZ8659     22UZ411 7187T2X-EX
616 71 YRX 35UZ8671T2S      
616 87 YSX 35UZ8687 35UZ8687T2S    
617 YSX 60UZS87 60UZS87V UZ312G1P6 UZ312V P6
  60UZS417T2-SX 60UZS417T2X-SX 60UZS417V-SX UZ312BV
618 YSX 65UZS88 65UZS88V UZ313G1 P6 UZ313V P6
  65UZS418T2-SX 65UZS418T2X-SX 65UZS418V-SX  
619 YSX 85UZS89 85UZS89V UZ217G1P6 UZ217V P6
  85UZS419T2-SX 85UZS419T2X-SX 85UZS419V-SX UZ217BV
620 YSX 85UZS220 85UZS620 TRANSD620   
621 YSX E-95UZS221 95UZS221 95UZS621 25UZ414 13-17T2X-EX
622 YSX 100UZS90V 105UZS223   25UZ414 2935T2X-EX
  105UZS224     25UZ414 43-59T2X-EX
  140UZS93 140UZS225XX1   25UZ414 7187T2X-EX
         
HKR17C HKR71C HKR29E HKR17F HKR11C
HKR35D        
         
22UZ830611 PX1 22UZ311 22UZ8311    
22UZ317 22UZ831729 22UZ329 22UZ8317 22UZ8329
22UZ335 22UZ8335      
22UZ343 22UZ8343    
22UZ359 22UZ8359  
22UZ387 22UZ8387   20208 M  
25UZ429     20209 M  
25UZ459     20210 M 20210 T
25UZ487     20213 M  

Double row eccentric bearings:

607 YSX 408 YXX 19UEZ8106   TRANS eries eccentric bearing
609 08-15 YRP 15UZE20908-15T2 15UZE20906T2 15UZE8106
609 11-15 YRP 15UZE20911-15T2 15UZS20911-15T2   TRANS6110608
609 21 YSX 15UZE20921T2 609A 21 YSX   TRANS6111115
609 2529 YSX 15UZE2092529T2 15UZS2092529T2 15UZS20921T2 TRANS6111317
609 35 YRX 15UZE20935T2 15UZS20935T2   TRANS61121
609 43 YRX 15UZE20943T2 15UZS20943T2   TRANS6112529
609 51 YRX 15UZE20951T2 15UZS20951T2   TRANS61135
609 59 YRX 15UZE20959T2 15UZS20959T2   TRANS61143
609 71 YRX 15UZE20971T2 15UZS20971T2   TRANS6115159
609 87 YRX 15UZE20987T2 15UZS20987T2    
        TRANS6117187
610 11-15 YRX 15UZ21011T2 PX1 15UZ21006T2 PX1 15UZ8211 TRANS61406-11
610 17 YSX 15UZ21017T2 PX1   15UZ8217 TRANS61413-17
610 21 YSX 15UZ21021T2 PX1   15UZ8221 TRANS6142125
610 2529 YSX 15UZ2102529T2 PX1   15UZ822529 TRANS6142935
610 35 YRX 15UZ21035T2 PX1   15UZ8235 TRANS61443-59
610 43 YRX 15UZ21043T2 PX1   15UZ8243 TRANS6147187
610 51 YRX 15UZ21051T2 PX1      
610 59 YRX 15UZ21059T2 PX1 15UZ824359   TRANS6160608
610 71 YRX 15UZ21071T2 PX1     TRANS61611-15
610 87 YRX 15UZ21087T2 PX1     TRANS61617-25
610 119 YRX 15UZ2100119 T2  15UZ210119   TRANS6162935
20UZD80T2 PX1       TRANS6164351
30UZS83 UZ206G1 P6     TRANS61659
30UZS84 UZ307G1 P6     TRANS61671
  UZ309G1 06     TRANS61687

 

612 0608 YRX 4110608 YEX 22UZ21106T2 PX1    
612 1115 YSX   22UZ21111 22UZ21111T2 PX1 22UZ2111115T2 PX1
612 1317 YSX   22UZ2111317   22UZ2111317T2 PX1
612 21 YRX 41121YEX 22UZ21121T2 PX1    
612 2529 YSX       22UZ2112529T2 PX1
612 35 YRX 41135YEX 22UZ21135T2 PX1    
612 43 YSX   22UZ21143T2 PX1    
612 5159 YSX   22UZ2115159T2 PX1    
612 7187 YSX   22UZ2117187T2 PX1    
         
614 06-11 YSX 25UZ850611 25UZ8506-11 25UZ8506-11T2 25UZ8506-11T2S
614 13-17 YSX 25UZ851317 25UZ8513-17 25UZ8513-17T2 25UZ8513-17T2S
614 2125 YSX 25UZ852125/417T2S      
614 2935 YSX 25UZ852935   25UZ852935T2 25UZ852935T2S
614 43-59 YSX 25UZ854359 25UZ8543-59 25UZ8543-59T2 25UZ8543-59T2S
614 7187 YSX 25UZ857187 25UZ8587 25UZ85187T2 25UZ857187T2S
         
616 0608 YRX2 35UZ860608T2     22UZ411 1115T2X-EX
616 11-15 YRX2 35UZ8611 35UZ8611-15   22UZ411 1317T2X-EX
616 17-25 YRX2 35UZ8617 35UZ8617-25   22UZ411 2529T2X-EX
616 2935 YSX 35UZ862935     22UZ411 43T2X-EX
616 4351 YSX 35UZ864351T2S     22UZ411 5159T2X-EX
616 59 YSX 35UZ8659     22UZ411 7187T2X-EX
616 71 YRX 35UZ8671T2S      
616 87 YSX 35UZ8687 35UZ8687T2S    
617 YSX 60UZS87 60UZS87V UZ312G1P6 UZ312V P6
  60UZS417T2-SX 60UZS417T2X-SX 60UZS417V-SX UZ312BV
618 YSX 65UZS88 65UZS88V UZ313G1 P6 UZ313V P6
  65UZS418T2-SX 65UZS418T2X-SX 65UZS418V-SX  
619 YSX 85UZS89 85UZS89V UZ217G1P6 UZ217V P6
  85UZS419T2-SX 85UZS419T2X-SX 85UZS419V-SX UZ217BV
620 YSX 85UZS220 85UZS620 TRANSD620   
621 YSX E-95UZS221 95UZS221 95UZS621 25UZ414 13-17T2X-EX
622 YSX 100UZS90V 105UZS223   25UZ414 2935T2X-EX
  105UZS224     25UZ414 43-59T2X-EX
  140UZS93 140UZS225XX1   25UZ414 7187T2X-EX
         
HKR17C HKR71C HKR29E HKR17F HKR11C
HKR35D        
         
22UZ830611 PX1 22UZ311 22UZ8311    
22UZ317 22UZ831729 22UZ329 22UZ8317 22UZ8329
22UZ335 22UZ8335      
22UZ343 22UZ8343    
22UZ359 22UZ8359  
22UZ387 22UZ8387   20208 M  
25UZ429     20209 M  
25UZ459     20210 M 20210 T
25UZ487     20213 M  

Nylon cage eccentric bearing:

607 YSX 408 YXX 19UEZ8106   TRANS eries eccentric bearing
609 08-15 YRP 15UZE20908-15T2 15UZE20906T2 15UZE8106
609 11-15 YRP 15UZE20911-15T2 15UZS20911-15T2   TRANS6110608
609 21 YSX 15UZE20921T2 609A 21 YSX   TRANS6111115
609 2529 YSX 15UZE2092529T2 15UZS2092529T2 15UZS20921T2 TRANS6111317
609 35 YRX 15UZE20935T2 15UZS20935T2   TRANS61121
609 43 YRX 15UZE20943T2 15UZS20943T2   TRANS6112529
609 51 YRX 15UZE20951T2 15UZS20951T2   TRANS61135
609 59 YRX 15UZE20959T2 15UZS20959T2   TRANS61143
609 71 YRX 15UZE20971T2 15UZS20971T2   TRANS6115159
609 87 YRX 15UZE20987T2 15UZS20987T2    
        TRANS6117187
610 11-15 YRX 15UZ21011T2 PX1 15UZ21006T2 PX1 15UZ8211 TRANS61406-11
610 17 YSX 15UZ21017T2 PX1   15UZ8217 TRANS61413-17
610 21 YSX 15UZ21021T2 PX1   15UZ8221 TRANS6142125
610 2529 YSX 15UZ2102529T2 PX1   15UZ822529 TRANS6142935
610 35 YRX 15UZ21035T2 PX1   15UZ8235 TRANS61443-59
610 43 YRX 15UZ21043T2 PX1   15UZ8243 TRANS6147187
610 51 YRX 15UZ21051T2 PX1      
610 59 YRX 15UZ21059T2 PX1 15UZ824359   TRANS6160608
610 71 YRX 15UZ21071T2 PX1     TRANS61611-15
610 87 YRX 15UZ21087T2 PX1     TRANS61617-25
610 119 YRX 15UZ2100119 T2  15UZ210119   TRANS6162935
20UZD80T2 PX1       TRANS6164351
30UZS83 UZ206G1 P6     TRANS61659
30UZS84 UZ307G1 P6     TRANS61671
  UZ309G1 06     TRANS61687

 

612 0608 YRX 4110608 YEX 22UZ21106T2 PX1    
612 1115 YSX   22UZ21111 22UZ21111T2 PX1 22UZ2111115T2 PX1
612 1317 YSX   22UZ2111317   22UZ2111317T2 PX1
612 21 YRX 41121YEX 22UZ21121T2 PX1    
612 2529 YSX       22UZ2112529T2 PX1
612 35 YRX 41135YEX 22UZ21135T2 PX1    
612 43 YSX   22UZ21143T2 PX1    
612 5159 YSX   22UZ2115159T2 PX1    
612 7187 YSX   22UZ2117187T2 PX1    
         
614 06-11 YSX 25UZ850611 25UZ8506-11 25UZ8506-11T2 25UZ8506-11T2S
614 13-17 YSX 25UZ851317 25UZ8513-17 25UZ8513-17T2 25UZ8513-17T2S
614 2125 YSX 25UZ852125/417T2S      
614 2935 YSX 25UZ852935   25UZ852935T2 25UZ852935T2S
614 43-59 YSX 25UZ854359 25UZ8543-59 25UZ8543-59T2 25UZ8543-59T2S
614 7187 YSX 25UZ857187 25UZ8587 25UZ85187T2 25UZ857187T2S
         
616 0608 YRX2 35UZ860608T2     22UZ411 1115T2X-EX
616 11-15 YRX2 35UZ8611 35UZ8611-15   22UZ411 1317T2X-EX
616 17-25 YRX2 35UZ8617 35UZ8617-25   22UZ411 2529T2X-EX
616 2935 YSX 35UZ862935     22UZ411 43T2X-EX
616 4351 YSX 35UZ864351T2S     22UZ411 5159T2X-EX
616 59 YSX 35UZ8659     22UZ411 7187T2X-EX
616 71 YRX 35UZ8671T2S      
616 87 YSX 35UZ8687 35UZ8687T2S    
617 YSX 60UZS87 60UZS87V UZ312G1P6 UZ312V P6
  60UZS417T2-SX 60UZS417T2X-SX 60UZS417V-SX UZ312BV
618 YSX 65UZS88 65UZS88V UZ313G1 P6 UZ313V P6
  65UZS418T2-SX 65UZS418T2X-SX 65UZS418V-SX  
619 YSX 85UZS89 85UZS89V UZ217G1P6 UZ217V P6
  85UZS419T2-SX 85UZS419T2X-SX 85UZS419V-SX UZ217BV
620 YSX 85UZS220 85UZS620 TRANSD620   
621 YSX E-95UZS221 95UZS221 95UZS621 25UZ414 13-17T2X-EX
622 YSX 100UZS90V 105UZS223   25UZ414 2935T2X-EX
  105UZS224     25UZ414 43-59T2X-EX
  140UZS93 140UZS225XX1   25UZ414 7187T2X-EX
         
HKR17C HKR71C HKR29E HKR17F HKR11C
HKR35D        
         
22UZ830611 PX1 22UZ311 22UZ8311    
22UZ317 22UZ831729 22UZ329 22UZ8317 22UZ8329
22UZ335 22UZ8335      
22UZ343 22UZ8343    
22UZ359 22UZ8359  
22UZ387 22UZ8387   20208 M  
25UZ429     20209 M  
25UZ459     20210 M 20210 T
25UZ487     20213 M  

Brass cage eccentric bearings:

607 YSX 408 YXX 19UEZ8106   TRANS eries eccentric bearing
609 08-15 YRP 15UZE20908-15T2 15UZE20906T2 15UZE8106
609 11-15 YRP 15UZE20911-15T2 15UZS20911-15T2   TRANS6110608
609 21 YSX 15UZE20921T2 609A 21 YSX   TRANS6111115
609 2529 YSX 15UZE2092529T2 15UZS2092529T2 15UZS20921T2 TRANS6111317
609 35 YRX 15UZE20935T2 15UZS20935T2   TRANS61121
609 43 YRX 15UZE20943T2 15UZS20943T2   TRANS6112529
609 51 YRX 15UZE20951T2 15UZS20951T2   TRANS61135
609 59 YRX 15UZE20959T2 15UZS20959T2   TRANS61143
609 71 YRX 15UZE20971T2 15UZS20971T2   TRANS6115159
609 87 YRX 15UZE20987T2 15UZS20987T2    
        TRANS6117187
610 11-15 YRX 15UZ21011T2 PX1 15UZ21006T2 PX1 15UZ8211 TRANS61406-11
610 17 YSX 15UZ21017T2 PX1   15UZ8217 TRANS61413-17
610 21 YSX 15UZ21021T2 PX1   15UZ8221 TRANS6142125
610 2529 YSX 15UZ2102529T2 PX1   15UZ822529 TRANS6142935
610 35 YRX 15UZ21035T2 PX1   15UZ8235 TRANS61443-59
610 43 YRX 15UZ21043T2 PX1   15UZ8243 TRANS6147187
610 51 YRX 15UZ21051T2 PX1      
610 59 YRX 15UZ21059T2 PX1 15UZ824359   TRANS6160608
610 71 YRX 15UZ21071T2 PX1     TRANS61611-15
610 87 YRX 15UZ21087T2 PX1     TRANS61617-25
610 119 YRX 15UZ2100119 T2  15UZ210119   TRANS6162935
20UZD80T2 PX1       TRANS6164351
30UZS83 UZ206G1 P6     TRANS61659
30UZS84 UZ307G1 P6     TRANS61671
  UZ309G1 06     TRANS61687

 

612 0608 YRX 4110608 YEX 22UZ21106T2 PX1    
612 1115 YSX   22UZ21111 22UZ21111T2 PX1 22UZ2111115T2 PX1
612 1317 YSX   22UZ2111317   22UZ2111317T2 PX1
612 21 YRX 41121YEX 22UZ21121T2 PX1    
612 2529 YSX       22UZ2112529T2 PX1
612 35 YRX 41135YEX 22UZ21135T2 PX1    
612 43 YSX   22UZ21143T2 PX1    
612 5159 YSX   22UZ2115159T2 PX1    
612 7187 YSX   22UZ2117187T2 PX1    
         
614 06-11 YSX 25UZ850611 25UZ8506-11 25UZ8506-11T2 25UZ8506-11T2S
614 13-17 YSX 25UZ851317 25UZ8513-17 25UZ8513-17T2 25UZ8513-17T2S
614 2125 YSX 25UZ852125/417T2S      
614 2935 YSX 25UZ852935   25UZ852935T2 25UZ852935T2S
614 43-59 YSX 25UZ854359 25UZ8543-59 25UZ8543-59T2 25UZ8543-59T2S
614 7187 YSX 25UZ857187 25UZ8587 25UZ85187T2 25UZ857187T2S
         
616 0608 YRX2 35UZ860608T2     22UZ411 1115T2X-EX
616 11-15 YRX2 35UZ8611 35UZ8611-15   22UZ411 1317T2X-EX
616 17-25 YRX2 35UZ8617 35UZ8617-25   22UZ411 2529T2X-EX
616 2935 YSX 35UZ862935     22UZ411 43T2X-EX
616 4351 YSX 35UZ864351T2S     22UZ411 5159T2X-EX
616 59 YSX 35UZ8659     22UZ411 7187T2X-EX
616 71 YRX 35UZ8671T2S      
616 87 YSX 35UZ8687 35UZ8687T2S    
617 YSX 60UZS87 60UZS87V UZ312G1P6 UZ312V P6
  60UZS417T2-SX 60UZS417T2X-SX 60UZS417V-SX UZ312BV
618 YSX 65UZS88 65UZS88V UZ313G1 P6 UZ313V P6
  65UZS418T2-SX 65UZS418T2X-SX 65UZS418V-SX  
619 YSX 85UZS89 85UZS89V UZ217G1P6 UZ217V P6
  85UZS419T2-SX 85UZS419T2X-SX 85UZS419V-SX UZ217BV
620 YSX 85UZS220 85UZS620 TRANSD620   
621 YSX E-95UZS221 95UZS221 95UZS621 25UZ414 13-17T2X-EX
622 YSX 100UZS90V 105UZS223   25UZ414 2935T2X-EX
  105UZS224     25UZ414 43-59T2X-EX
  140UZS93 140UZS225XX1   25UZ414 7187T2X-EX
         
HKR17C HKR71C HKR29E HKR17F HKR11C
HKR35D        
         
22UZ830611 PX1 22UZ311 22UZ8311    
22UZ317 22UZ831729 22UZ329 22UZ8317 22UZ8329
22UZ335 22UZ8335      
22UZ343 22UZ8343    
22UZ359 22UZ8359  
22UZ387 22UZ8387   20208 M  
25UZ429     20209 M  
25UZ459     20210 M 20210 T
25UZ487     20213 M

 


 
Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/01/2013

Tel: 84-4-33546799; Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email:sales@a-d.com.vn  Chat: skype: lehiep1