Bang gia vong bi bac dan

                                      


  Quư khách có nhu cầu ṿng bi xin liên hệ: sales@a-d.com.vn            
                 
  Trang web này dành riêng cho pḥng bán hàng & đại lư  chi nhánh của công ty Ánh Dương      
  Lưu ư:              
   + Mă số khách hàng: vd: 801-1105: khách hàng thứ 801 trong danh sách khách hàng, đơn hàng ngày 11-tháng năm  
   + Khách lấy với số lượng lớn & khách thương mại: áp dụng chiếu khấu theo quy định      
   + Sử dụng login & password để vào server làm báo giá.            
                 
Item Mă hỏi hàng Mă chính xác Mfr/brand Don vi So luong  Xuat xu Mă khách hàng Gia ban VND/pc
1 23032CDKS11 23032-E1A-K-M FAG cai 2 Germany 801-1105 link
2 H3032 H3032 FAG cai 2 Germany 801-1105 link
3 S3030K S3030-H-N-FZ-AB-L FAG cai 2 Germany 801-1105 link
4 23030E1KTVPB 23030-E1A-K-MC3 FAG cai 2 Germany 801-1105 link
5 23020CCK/W33 23020CCK/W33 SKF cai 2 Sweden 801-1105 link
6 23032CDKS11 23032CAME4 NSK cai 2 Japan 801-1105 link
7 H3032 H3032 NSK cai 2 Japan 801-1105 link
8 H3030 H3030 FAG cai 2 Germany 801-1105 link
9 23228 23228CC/W33 SKF cai 2 Chau au 708-1006 link
10 HR32006XJ HR32006XJ NSK cai 4 Japan 598-1106 link
11 HR32007XJ HR32007XJ NSK cai 4 Japan 598-1106 link
12 22318EAE4 22318EAE4 NSK cai 4 Japan 598-1106 link
13 22216EAE4 22216EAE4 NSK cai 10 Japan 598-1106 link
14 NJ321EM NJ321EM NSK cai 10 Japan 598-1106 link
15 GE100ES 2RS GE100ES 2RS IKO cai 6 Germany 598-1106 link
16 GE70 ES GE70 ES INA  cai 2 Germany 598-1106 link
17 GE 60 ES GE 60 ES INA  cai 2 Germany 598-1106 link
18 NU 319ECP NU 319ECM SKF cai 2 Germany 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
19 6311ZZ 6311ZZ SKF cai 2 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
20  6319C3  6319C3 SKF cai 2 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
21  6202-2Z/C3  6202-2Z/C3 SKF cai 22 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
22 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3 SKF cai 10 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
23 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3 SKF cai 23 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
24 6302-2Z/C3 6302-2Z/C3 SKF cai 2 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
25 6304-2Z/C3 6304-2Z/C3 SKF cai 2 France 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
26 22226EAE4 22226EAE4 NSK cai 1 Japan 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
27 NU1020 NU1020EM NSK cai 2 Japan 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
28 KR26B KR26B SKF cai 12 Germany 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
29 6201ZZCM 6201ZZCM NSK caI 450 NSK 560-2405 & 1129-2405 039-2405 406-2405 892-2505 link
30 UCF206 UCF206 NSK cai 4 Japan  524-1606  link
31 UCF207 UCF207 NSK cai 8 Japan  524-1606  link
32 UCF208 UCF208 NSK cai 2 Japan  524-1606  link
33 UCP208 UCP208 NSK cai 5    524-1606  link
34 6007 RS 6007 DDU NSK cai 3 Japan  524-1606  link
35 6008 RS 6008 DDU NSK cai 5 Japan  524-1606  link
36 MB 1515 DU (bush) MB 1515 DU (bush) FBJ cai 5 Japan  524-1606  link
37 UC 205 UC 205 NSK cai 10 Japan  524-1606  link
38 C 3156 C 3156 SKF cai 3 Sweden 393-2506 link
39 22234 22234 CC/W33 SKF cai 2 Sweden 1075-0806 link
40 UCFL206D1 UCFL206D1 NSK cai 10 JAPAN 033-0906 link
41 6202ZZCM 6202ZZCM NSK cai 288 JAPAN 033-0906 link
42 6306ZZ 6306ZZ NSK cai 5 JAPAN 033-0906 link
43 6305DU 6305LU NTN cai 58 JAPAN 033-0906 link
44 6304DU 6304LU NTN cai 232 JAPAN 033-0906 link
45 GE50UK 2RS GE50UK 2RS INA cai 20 Germany 024-0906 link
46 KR30B KR30B SKF cai 30 SWEDEN 019-0906 link
47 FAG DT 255237 HL   FC 12025 S09   SNR cai 10 France Tuan-phu tho-Jun-11 link
48 3207B- 2RSR 3207B.2RSR.TVH FAG cai 8 Germany 1190-2305 link
49 3207B- 2RSR 3207 A-2RS1TN9 SKF cai 8 Austria 1190-2305 link
50 22320 22320CC/W33 SKF cai 2 sweden 1175-0904  link
51 32026 32026X SKF cai 2 Germany 1175-0904  link
52 22320 22320E1A.M FAG cai 2 Germany 1175-0904  link
53 32026 32026X FAG cai 2 Germany 1175-0904  link
54 6215-2Z 6215-2Z SKF cai 50 France 1165-3004 link
55 6315-2Z 6315-2Z SKF cai 50 France 1165-3004 link
56 6311ZZ 6311ZZ Nachi cai 10 Japan 1173-0904 link
57 6310 ZZ 6310 ZZ Nachi cai 10 Japan 1173-0904 link
58 6308 ZZ 6308 ZZ Nachi cai 10 Japan 1173-0904 link
59 6208 ZZ 6208 ZZ Nachi cai 10 Japan 1173-0904 link
60 6207 ZZ 6207 ZZ Nachi cai 30 Japan 1173-0904 link
61 6206 ZZ 6206 ZZ Nachi cai 10 Japan 1173-0904 link
62 6209 ZZ 6209 ZZ Nachi cai 100 Japan 1173-0904 link
63 6312 ZZ 6312 ZZ Nachi cai 30 Japan 1173-0904 link
64 6020M/C4  6020M/C4  SKF cai 1 France 1165-3004 link
65 6208 ZZ-C3 6208 ZZ-C3 SKF cai 2 France 1165-3004 link
66 6307 ZZ-C3 6307 ZZ-C3 SKF cai 2 France 1165-3004 link
67 6206 ZZ-C3 6206 ZZ-C3 SKF cai 3 France 1165-3004 link
68 6207 ZZ-C3 6207 ZZ-C3 SKF cai 1 France 1165-3004 link
69 6010 ZZ  6010 ZZ  SKF cai 2 France 1165-3004 link
70  6003 - ZZ SKF 6003 - ZZ SKF cai 2 France 1165-3004 link
71 61811 61811 SKF cai 1 France 1165-3004 link
72 NU1010 ECM NU1010 ECM SKF cai 1 France 1165-3004 link
73 NU211 ECM NU211 ECM SKF cai 1 Germany 1165-3004 link
74 7211 BEC BM 7211 BEC BM SKF cai 1 Austria 1165-3004 link
75 6209 C3-ZZ 6209 C3-ZZ SKF cai 2 France 1165-3004 link
76 NU1016 C3 NU1016 C3 SKF cai 1 Germany 1165-3004 link
77 6016 C4 6016 C4 SKF cai 1 France 1165-3004 link
78 23060 23060CA/W33 SKF cai 2 Sweden vinavico link
79 29452 29452EM SKF cai 3 Sweden vinavico link
80 23948 23948CA/W33 SKF cai 1 Sweden vinavico link
81 UCF 308 UCF308 NSK cai 20 Japan 1206-0306 link
82 UCP 308 UCF308 NSK cai 20 Japan 1206-0306 link
83 23060 23060CA/W33 SKF cai 2 Sweden 1129-0306 link
84 29452 29452EM SKF cai 3 Sweden 1129-0306 link
85 23948 23948CA/W33 SKF cai 1 Sweden 1129-0306 link
86 22238 22238CA/W33 SKF cai 4 Sweden 560-1506 link
87 22218 22218CA/W33 SKF cai 6 Sweden 1273-3006 link
88  FYK 25 TF  FYK 25 TF SKF cai 10 Italy 1269-2806 link
89 625ZZCM 625ZZCM NSK cai 20000 Japan 1266-2706 link
90 23048K  23048CAK/W33 SKF cai 2 Sweden 1262-2406 link
91 22224.C3 22224CC/W33.C3 SKF cai 2 Sweden 1262-2406 link
92 C2220.C3 C2220.C3 SKF cai 2 Sweden 1262-2406 link
93 FRB 14/215 FRB 14/215 SKF cai 4 Sweden 1262-2406 link
94 FRB 13,5/200 FRB 13,5/200 SKF cai 4 Sweden 1262-2406 link
95 67322 67388/67322 Timken cai 2 Japan 1261-2406 link
96 52618 52393/52618 Timken cai 2 Japan 1261-2406 link
97 HR32212J HR32212J NSK cai 4 Japan 1261-2406 link
98 NJ 213M NJ 213M NSK cai 5 Japan 1260-2206 link
99 NU 211M NU 211M NSK cai 5 Japan 1260-2206 link
100 29436 29436EM SKF cai 2 Sweden 1256-2106 link
101 29436 29436M NSK cai 2 Japan 1256-2106 link
102 29436 29436E.MB FAG cai 2 Sweden 1256-2106 link
103 CF16B UU  CF16B UU IKO cai 100 Japan 1254-2806 link
104 NU320ECJ/C3 NU320ECM/C3 SKF cai 3 Germany 1254-2806 link
105 GE110ES GE 110 ES SKF cai 4 Sweden 1252-2106 link
106 22332 22332CAME4 NSK cai 6 Japan 1129-17166 link
107 22234 22234CAME4 NSK cai 6 Japan 1129-17166 link
108 22332 22332RHAW33 Koyo cai 6 Japan 1129-17166 link
109 22234 22234RHAW33 Koyo cai 6 Japan 1129-17166 link
110 6204VVCM 6204VVCM NSK cai 20000 Japan 1246-1706 link
111 22232 22232E FAG cai 2 Chau au 1243-1506 link
112 6312 6312 FAG cai 4 Chau au 1243-1506 link
113 23264CC/W33 23264CA/W33 SKF cai 8 Sweden 1241-1506 link
114  71450/71751D  71450/71751D Timken cai 2 USA 1228-1006 link
115 476210 - 200  476210-200B SKF cai 6 Germany 1224-0806 link
116  9380/9320   9380/9320  Timken cai 2 USA 1216-1006 link
117 395A/394  395A/394  Timken cai 2 USA 1216-1006 link
118 9380D 9380D/9321 Timken cai 4 USA 1216-0706 link
119 395D 395/394 Timken cai 4 USA 1216-0706 link
120 29352 29352CA/W33 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
121 6206 6206 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
122 6307ZZ 6307-2Z SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
123  6307C3  6307C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
124 6307C3 6307C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
125 6312 6312 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
126 7307BDB 7307BDB SKF cai 6 6 1215 & 842-2706 link
127 7311DB 7311DB SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
128 7315DB 7315DB SKF cai 4 4 1215 & 842-2706 link
129 NU314C3 NU314ECM C3 SKF cai 4 4 1215 & 842-2706 link
130 6210ZZC3 6210-2Z/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
131 6310ZZC3 6310-2Z/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
132 6208C3  6208C3  SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
133 6207C3 6207C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
134 6205-2Z-J/C3 6205-2Z-J/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
135 6208-2Z-J/C3 6208-2Z-J/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
136 6315/C3  6315/C3  SKF cai 4 4 1215 & 842-2706 link
137 6210/C3 6210/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
138 6313ZZ/C3  6313-2Z/C3  SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
139 6311ZZ 6311-2Z SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
140 6313ZZ 6313-2Z SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
141 6218C3  6218C3  SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
142 7219DB 7219BECBM SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
143 6206ZZ 6206-2Z SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
144 6208ZZ/C3 6208-2Z/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
145 6309ZZ/C3  6309-2Z/C3  SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
146 NU218  NU218 ECM SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
147 6313 6313 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
148 6205-2Z/C3  6205-2Z/C3  SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
149 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
150 6313/C3 6313/C3 SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
151 6209/C3 6209/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
152 6309/C3 6309/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
153 6310 2Z/C3 6310 2Z/C3 SKF cai 5 5 1215 & 842-2706 link
154 6309 2Z/C3 6309-2Z/C3 SKF cai 5 5 1215 & 842-2706 link
155 6206/C3 6206/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
156 6207/C3 6207/C3 SKF cai 3 3 1215 & 842-2706 link
157  NU 207 ECP  NU 207 ECM SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
158 NU211EC NU211ECM SKF cai 2 2 1215 & 842-2706 link
159 29452 29452EM SKF cai 1 Sweden 1215-0606 link
160 23060 23060CA/W33 SKF cai 1 Sweden 1215-0606 link
161 29352 29352CA/W33 SKF cai 2 Sweden 1212-2908 link
162 6206 6206 SKF cai 4 France 1212-2908 link
163 6307ZZ 6307-2Z SKF cai 4 France 1212-2908 link
164  6307C3  6307C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
165 6307C3 6307C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
166 6312 6312 SKF cai 2 France 1212-2908 link
167 7307BDB 7307BDB SKF cai 6 Austria 1212-2908 link
168 7311DB 7311DB SKF cai 6 Austria 1212-2908 link
169 7315DB 7315DB SKF cai 3 Austria 1212-2908 link
170 NU314C3 NU314ECM C3 SKF cai 4 Germany 1212-2908 link
171 6210ZZC3 6210-2Z/C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
172 6310ZZC3 6310-2Z/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
173 6208C3  6208C3  SKF cai 2 France 1212-2908 link
174 6207C3 6207C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
175 6205-2Z-J/C3 6205-2Z-J/C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
176 6208-2Z-J/C3 6208-2Z-J/C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
177 6315/C3  6315/C3  SKF cai 4 France 1212-2908 link
178 6210/C3 6210/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
179 6313ZZ/C3  6313-2Z/C3  SKF cai 2 France 1212-2908 link
180 6311ZZ 6311-2Z SKF cai 2 France 1212-2908 link
181 6313ZZ 6313-2Z SKF cai 2 France 1212-2908 link
182 6218C3  6218C3  SKF cai 3 France 1212-2908 link
183 7219DB 7219BECBM SKF cai 3 Austria 1212-2908 link
184 6206ZZ 6206-2Z SKF cai 2 Fracne 1212-2908 link
185 6208ZZ/C3 6208-2Z/C3 SKF cai 2 Fracne 1212-2908 link
186 6309ZZ/C3  6309-2Z/C3  SKF cai 2 Fracne 1212-2908 link
187 NU218  NU218 ECM SKF cai 2 Germany 1212-2908 link
188 6313 6313 SKF cai 2 France 1212-2908 link
189 6205-2Z/C3  6205-2Z/C3  SKF cai 2 France 1212-2908 link
190 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
191 6313/C3 6313/C3 SKF cai 2 France 1212-2908 link
192 6209/C3 6209/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
193 6309/C3 6309/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
194 6310 2Z/C3 6310 2Z/C3 SKF cai 5 France 1212-2908 link
195 6309 2Z/C3 6309-2Z/C3 SKF cai 5 France 1212-2908 link
196 6206/C3 6206/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
197 6207/C3 6207/C3 SKF cai 3 France 1212-2908 link
198  NU 207 ECP  NU 207 ECM SKF cai 2 France 1212-2908 link
199 NU211EC NU211ECM SKF cai 2 Germany 1212-2908 link
200 29422 29422EM SKF cai 1 Sweden 1210-0306 link
201 21308 21308CC/W33 SKF cai 4 Sweden 1210-0306 link
202 6213 6213ZZ SKF cai 20 France 1210-0306 link
203 NF219 NF219EM SKF cai 5 Germany 1210-0306 link
204 NF 307 NF307 ECM SKF cai 200 Germany 1207-0206 link
205 24132 24132 CA/W33 SKF cai 25 Chau au 1199-1706 link
206 23134 23134 CA/W33 SKF cai 25 Chau au 1199-1706 link
207 22207 E/C4 22207E/C4 SKF cai 2 Sweden 1160-2504 link
208 25UZ854359 25UZ854359 KOYO cai 4 Japan 1130-1006 link
209 25UZ854359 25UZ854359 NTN cai 4 Japan 1130-0906 link
210 6301 ZZ 6301 ZZ GPZ cai 50000 China 1216-2006 link
211 6300 ZZ 6300 ZZ GPZ cai 50000 China 1216-2006 link
212 6203 ZZ 6203 ZZ GPZ cai 50000 China 1216-2006 link
213 6203 6203 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
214 6204 6204 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
215 6205 6205 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
216 6206 6206 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
217 6207 6207 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
218 6208 6208 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
219 6210 6210 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
220 6210 6210 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
221 6212 6212 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
222 6213 6213 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
223 6216 6216 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
224 6213 6213 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
225 6215 6215 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
226 6220 6220 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
227 6221 6221 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
228 6222 6222 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
229 6410 6410 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
230 6409 6409 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
231 6302 6302 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
232 6304 6304 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
233 6305 6305 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
234 6306 6306 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
235 6307 6307 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
236 6307 6307 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
237 6308 6308 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
238 6309 6309 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
239 6310 6310 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
240 6311 6311 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
241 6312 6312 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
242 6315 6315 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
243 6317 6317 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
244 6320 6320 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
245 6324 6324 GPZ cai 20 China 1126-1006 link
246 8311(51311) 8311(51311) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
247 51105(8105) 51105(8105) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
248 7508(32208) 7508(32208) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
249 7208(30208) 7208(30208) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
250 7304(30304) 7304(30304) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
251 32304 32304 GPZ cai 5 China 1126-1006 link
252 7505(32205) 7505(32205) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
253 7314(30314) 7314(30314) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
254 7311(30311) 7311(30311) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
255 7315(32315) 7315(32315) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
256 7514(32214) 7514(32214) GPZ cai 5 China 1126-1006 link
257 2211 2211 GPZ cai 5 China 1126-1006 link
258 2317 2317 GPZ cai 5 China 1126-1006 link
259 1207 1207 GPZ cai 10 China 1126-1006 link
260 1311 1311 GPZ cai