a Cc loi Van ren
1. van nhn hiu miha                                                                                                                                                                                                        
van ng hai chiu ren nhn hiu miha  
  . Thn van c dp nng bng ng.
  . a van bng ng. Tay bng gang Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
  . Tiu chun bc ren BS S.lng (c/hp) 10 10 6 5 4 2 1 1 1
  . p lc lm vic Max 200 PSI ~ 16Kg/cm2 T.lng(g/ci) 270 350 480 750 864 1.125 2.200 3.100 5.370
  . Nhit lm vic max 120oC n gi (/c)                  
  . S dng cho nc.
van mt chiu ng l lt nhn hiu miha  
  . Thn van c dp nng bng ng. Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
 
. a van bng ng. S.lng (c/hp) 12 12 8 6 5 2 2 1 1
  . Tiu chun BS T.lng(g/ci) 204 285 485 575 745 1.015 2.0 2.5 6.0
  . p lc lm vic Max 200 PSI ~ 16Kg/cm2 n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc.
van mt chiu ng l xo nhn hiu miha  
  . Thn van c dp nng bng ng. Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50
 
. L xo bng Inox S.lng (c/hp) 15 15 12 6 6 2
  . Tiu chun BS T.lng(g/ci) 120 180 235 400 502 665
  . p lc lm vic Max 200 PSI ~ 16Kg/cm2 n gi (/c)            
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc.
van bi ren ng tay gt hoc tay bm nhn hiu miha  
. .Thn van c dp nng bng ng Quy cch (mm) 8 10 15 20 25 32 40 50
.Tay bng thp m S.lng (c/hp) 15 15 12 10 6 4 4 2
.Bi van bng ng T.lng(g/ci) 135 130 181 275 445      
. Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                
. p lc lm vic Max.30Kg/cm2
. Nhit lm vic max 120oC
. S dng cho nc, hi, gas, xng du
. Van tay bm c ng knh 15 & 20
. Van gc chuyn dng cho ng h o nc MIHA  
. Van c bng ng Quy cch (mm) Van gc ng 1/2'' Van gc c van 1 chiu ng 1/2'' Van gc lin hp Van gc lin hp c van 1 chiu
. Tiu chun BS S.lng(c/hp) 10 10    
. p lc 16 kg T.lng(g/ci) 260 270    
. S dng lp trc tip vo ng h n gi (/c)        
   
van bi m crm tay gt hoc tay bm nhn hiu tura      
   
. Thn van c bng hp kim km Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50    
. Bi bng gang. Tay bng thp m S.lng (c/hp) 12 12 8 6 4 2
. Tiu chun bc ren BS T.lng(g/ci) 140 198 322 568 755 1.144
. p lc lm vic Max.10Kg/cm2 n gi (/c)            
. Nhit lm vic max 100oC
. S dng cho nc
. Van tay bm c ng knh 15 & 20
van bi m crm tay bm nhn hiu tubo  
. Thn van c bng hp kim km Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50
. Bi bng gang. Tay bng thp m S.lng (c/hp) 12 12        
. Tiu chun bc ren BS T.lng(g/ci) 140 198        
. p lc lm vic Max.10Kg/cm2 n gi (/c) 13.000 18.000        
. Nhit lm vic max 100oC
. S dng cho nc
vi vn m crm tay gt nhn hiu daling  
. Thn vi c bng hp kim km Quy cch (mm) 15 20
. Bi bng ng. Tay bng thp m S.lng (c/hp) 10 10
. Tiu chun bc ren BS T.lng(g/ci) 150 210
. p lc lm vic Max.10Kg/cm2 n gi (/c) 16.000 20.000
. Nhit lm vic max 100oC
van ng hai chiu ren nhn hiu mbv  
  . Thn van c dp nng bng ng.
  . a van bng ng. Tay bng gang Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50
  . Tiu chun bc ren BS S.lng (c/hp) 10 10 6 5 4 2
  . p lc lm vic Max 150 PSI ~ 13Kg/cm2 T.lng(g/ci) 228 300 390 637 864 1.125
  . Nhit lm vic max 110oC n gi (/c)            
  . S dng cho nc.
van mt chiu ng l lt nhn hiu mh  
  . Thn van c dp nng bng ng. Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
  . a van bng ng. S.lng (c/hp) 12 12 8 6 5 2 1 1 1
 
. Tiu chun BS T.lng(g/ci) 120 180 295 482 620 990      
  . p lc lm vic Max 150 PSI ~ 13Kg/cm2 n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max 110oC
  . S dng cho nc.
van mt chiu ng l xo nhn hiu mh  
  . Thn van c dp nng bng ng. Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50
  . L xo bng Inox. Tiu chun BS S.lng (c/hp) 15 15 12 6 6 2
  . p lc lm vic Max 150 PSI ~ 13Kg/cm2 T.lng(g/ci) 116 170 210 302 493 710
  . Nhit lm vic max 110oC n gi (/c)            
  . S dng cho nc.
b. Cc loi Van mt bch
1.van gang do mt bch - nhn hiu miha  
. van hai chiu, mt bch, ty chm, tay quay. Cnh v nm bc bng cao su  
  . Thn van, np van c c Quy cch (mm)   50 65 80 100 150 200
  bng gang do T.lng (kg/ci)              
  . a van bng cao su c lin n gi (/c)              
  . Tiu chun mt bch JIS10K
  . p lc danh ngha: 10 Kg/cm2
  . Nhit lm vic max120oC
  . Sn ph Epoxy mu xanh
  . S dng cho nc...
. van hai chiu, mt bch, ty chm, np chp. Cnh v nm bc bng cao su  
  . Thn van, np van c c Quy cch (mm)   50 65 80 100 150 200
  bng gang do T.lng (kg/ci)              
  . a van bng cao su c lin n gi (/c)              
  . Tiu chun mt bch JIS10K
  . p lc danh ngha: 10 Kg/cm2
  . Nhit lm vic max120oC
  . Sn ph Epoxy mu xanh
  . S dng cho nc...
. van 1 chiu, mt bch, qu bng cao su  
  . Thn van c c bng gang do Quy cch (mm)   50 65 80 100 125 150 200
  . a van dng qu bng cao su T.lng (kg/ci)                
  . Tiu chun mt bch JIS10K n gi (/c)                
  . p lc danh ngha: 10 Kg/cm2
  . Nhit lm vic max120oC
  . Sn ph Epoxy mu xanh
  . S dng cho nc...
. Van y lc    
  . Thn van, np van c c Quy cch (mm)   50 65 80 100 125 150 200
  bng gang do T.lng (kg/ci)                
  . a van dng qu bng cao su n gi (/c)                
  . Tiu chun mt bch JIS10K
  . p lc danh ngha: 10 Kg/cm2
  . p lc th: 16Kg/cm2
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc...
2.nhn hiu sCI sn xut trn dy truyn cng ngh nht bn ti thi lan
. van hai chiu, mt bch, ty chm fig.161. Cnh v nm bc bng cao su  
 
. Loi van Fig.161 Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Thn van bng gang, cnh bng T.lng (kg/ci) 19.5 21.0 27.0 40.0   66.0 110.5 177.0 242.0 445.0
  cao su c bit. Sn ph EPOXY n gi (/c)                    
  . T/chun mt bch JIS 10K & BS 10K
  . p lc lm vic 10 Kg Quy cch (mm) 500 600
  . Nhit lm vic max 120oC T.lng (kg/ci) (cnh bng kim loi) (cnh bng kim loi)
. S dng cho nc... n gi (/c)    
. van hai chiu, mt bch, ty chm fig.180.  
 
. Loi van Fig.180 Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Thn van bng gang, Sn ph EPOXY T.lng (kg/ci) 19.5 21.0 27.0 40.0   66.0 110.5    
  . Tiu chun mt bch BS 10K n gi (/c)                  
  . p lc lm vic 10 Kg
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van hai chiu, mt bch, ty ni fig.110. Cnh bng kim loi  
 
. Loi van Fig110.
  . Thn van bng gang, cnh bng Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300  
  kim loi. Sn ph EPOXY T.lng (kg/ci) 13.0 17.0 24.0 39.0 51.5 68.0 113.0 170.0 238.0  
  . T/chun mt bch JIS 10K & BS 10K n gi (/c)                    
   
  . p lc lm vic 10 Kg . Nhit lm vic max 120oC
. S dng cho nc...
. van mt chiu, mt bch fig.300    
  . Loi van Fig.300 Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
 
. Thn van bng gang T.lng (kg/ci) 10.0 14.0 19.0 29.0 36.0 54.0 97.0 158.0 201.0
  . Sn ph EPOXY n gi (/c)                  
  . T/chun mt bch JIS 10K & BS 10K . Nhit lm vic max 120oC  
  . p lc lm vic 10 Kg . S dng cho nc...
. van x kh - ni ren. fig.411    
  . Loi van Fig411.
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 25
. Sn ph EPOXY T.lng (kg/ci)  
. Tiu chun mt bch JIS 10K. n gi (/c)  
. p lc lm vic 10 Kg
  . Nhit lm vic max 120oC
. S dng cho nc...
. van x kh - ni bch. fig.412    
 
. Loi van Fig412.
  . Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150
  . Sn ph EPOXY T.lng (kg/ci)            
  . Tiu chun mt bch JIS 10K. n gi (/c)            
  . p lc lm vic 10 Kg
  . Nhit lm vic max 120oC
. S dng cho nc...
. van dao mt bch pn10    
  . Thn van bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Sn ph EPOXY T.lng (kg/ci)                  
  . T/chun mt bch JIS 10K n gi (/c)                  
  . p lc lm vic 10 Kg
3. van hiu fvc. sn xut ti nht bn
. van hai chiu, mt bch, ty chm fig. fuj - jis 10k. sn xut ti nht bn  
 
. Loi van Fig. FUJ - JIS 10K
  . Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Tiu chun JIS. T.lng (kg/ci)                  
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van hai chiu, mt bch, ty ni fig. fvj - jis 10k. sn xut ti nht bn  
 
. Loi van Fig. FVJ - JIS 10K
  . Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Tiu chun JIS. T.lng (kg/ci)                  
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van mt chiu, mt bch fig fxj - jis 10k. sn xut ti nht bn  
  . Loi van Fig. FXJ - JIS 10K
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200
. Tiu chun JIS. T.lng (kg/ci)                
. p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                
. Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
4. van ni mt bch sn xut ti hn quc
. Van hai chiu ty chm Sn xut ti hn quc  
 
. Thn van c c bng gang
  Sn ph Ep-xi Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Tiu chun JIS T.lng (kg/ci)     20.0 32.0   58.0 108.0 165.0 230.0
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van hai chiu ty ni. Sn xut ti hn quc  
 
. Thn van c c bng gang
  Sn ph Ep-xi Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  . Tiu chun JIS T.lng (kg/ci) 16.0 18.0 21.0 35.0 47.0 61.0 110.0    
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                  
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van mt chiu. Sn xut ti hn quc  
  . Thn van c c bng gang
Sn ph Ep-xi Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
. Tiu chun JIS T.lng (kg/ci) 11.3 12.6 15.4 20.9          
. p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                  
. Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm tay gt. Sn xut ti hn quc  
  . Thn van c c bng gang
 
Trc van bng thp. Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Tiu chun JIS T.lng (kg/ci)     4.2 6.0 7.2 8.5 12.3      
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm v lng. Sn xut ti hn quc  
 
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
  Trc van bng thp. T.lng (kg/ci)       10.0 11.0 12.5 17.5 36.0 44.0  
  . Tiu chun JIS n gi (/c)                    
 
  . p lc lm vic 10 Kg Quy cch (mm) 400 500 600              
  . Nhit lm vic max120oC T.lng (kg/ci)                    
. S dng cho nc. n gi (/c)                    
. Van lc "y". Sn xut ti hn quc  
 
. Thn van c c bng gang
  . p lc lm vic 10 Kg Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . S dng lc bn ra khi T.lng (kg/ci)                    
  cht lng n gi (/c)                    
 
. R bm ni mt bch. Sn xut ti hn quc  
. Thn r c c bng gang
. Tiu chun JIS Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200
. p lc lm vic 10 Kg T.lng (kg/ci)              
. S dng cho nc. n gi (/c)              
5. van hiu kinggate. sn xut ti i loan
. van hai chiu, mt bch, ty chm fig. fc 44000. sn xut ti i loan  
 
. Loi van Fig. FC 44000
  . Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Tiu chun JIS 10K. T.lng (kg/ci)                    
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van hai chiu, mt bch, ty ni fig. fj 45000. sn xut ti i loan  
 
. Loi van Fig. FJ 45000
  . Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Tiu chun JIS 10K. T.lng (kg/ci)                    
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van mt chiu, mt bch fig fC 53000. sn xut ti i loan  
  . Loi van Fig. FC 53000
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300  
. Tiu chun JIS 10K. T.lng (kg/ci)                    
. p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
. Nhit lm vic max 120oC
  . S dng cho nc...
. van mt chiu, mt bch fig fk 53000. sn xut ti i loan  
. Loi van Fig. FK 53000
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250    
. Tiu chun JIS 10K. T.lng (kg/ci)                    
. p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
. Nhit lm vic max 120oC
. S dng cho nc...
. Van lc "y" mt bch, fig fj75. Sn xut ti i loan  
. Loi van Fig. FJ 75
. Thn van c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
. p lc lm vic 10 Kg T.lng (kg/ci)                    
. S dng lc bn ra khi n gi (/c)                    
cht lng
. R bm ni mt bch Fig f59000. Sn xut ti i loan  
. R Fig. F 59000
. Thn r c c bng gang Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 200
. Tiu chun JIS T.lng (kg/ci)                
. p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                
. S dng cho nc.
6. van hiu value sn xut ti i loan
. Van bm tay gt, hiu VALUE. Sn xut ti i loan  
 
. Thn van, a van c c bng
  gang. Trc van bng thp. Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200
  . Tiu chun BS T.lng (kg/ci) 3.9 4.7 4.9 6.8 9.0 10.0 17.0
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)              
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm v lng, hiu value. Sn xut ti i loan  
 
. Thn van, a van c c bng Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  gang. Trc van bng thp. T.lng (kg/ci) 7.2 8.0 8.2 9.6 11.7 12.6 22.0 30.0 42.0 75.0
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm mt chiu, hiu value. Sn xut ti i loan  
                     
  . Thn van c c bng gang, a Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
van c bng hp kim ng. T.lng (kg/ci) 1.22 1.6 2.48 4.14 5.62 7.82 13.3 24.14 31.92 70.0
. Tiu chun BS n gi (/c)                    
. p lc lm vic 10 Kg
. Nhit lm vic max120oC Quy cch (mm) 500 600                
  . S dng cho nc. T.lng (kg/ci) 105.0 150.0                
n gi (/c) 35.537.000 57.031.000                
7. van bm nht bn - hiu okm. sn xut ti Malaysia
. Van bm tay gt - Nht bn, hiu okm. Sn xut ti Malaysia  
 
. Thn van c c bng gang
  a van bng hp kim ng, nhm. Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Tiu chun JIS T.lng (kg/ci) 3.3 3.9 4.2 5.5 9.1 10.2 15.6      
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm v lng - nht bn, hiu okm. Sn xut ti Malaysia  
 
. Thn van c c bng gang
  a van bng hp kim ng, nhm. Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400
  . Tiu chun JIS T.lng (kg/ci)     5.5 7.0 11.0 13.0 24.0 35.0 46.2  
  . p lc lm vic 10 Kg n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
8.Van hiu JS - Sn phm lin doanh gia TRung Quc - Hn Quc
. Van hai chiu mt bch, ty ni, k hiu Z44T-10, hiu JS . Sn xut ti trung quc  
  . Thn van, np van c c Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  bng gang xm. Sn xanh l cy T.lng (kg/ci)   16.5 20 25.5 31 47 64 100 144 210
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg
  . Nhit lm vic max120oC Quy cch (mm) 350 400 500
  . S dng cho nc... T.lng (kg/ci)      
n gi (/c)      
. Van hai chiu mt bch, ty chm, k hiu Z45T-10, hiu JS. Sn xut ti trung quc  
 
. Thn van, np van c c Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
  bng gang xm. Sn xanh l cy T.lng (kg/ci)   16.5 20.0 25.0 33.0 44.0 60.0 98.5 135.0 185.0
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg          
  . Nhit lm vic max120oC Quy cch (mm) 350 400 500 600
  . S dng cho nc... T.lng (kg/ci)        
n gi (/c) 14.567.000 23.045.000 26.600.000 33.250.000
. Van mt chiu mt bch, k hiu h44t-10, hiu JS. Sn xut ti trung quc  
  . Thn van, a van c c Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
bng gang xm. Sn xanh l cy T.lng (kg/ci)   14.0 18.0 26.0 30.5 48.0 66.0 95.0 142.0 200.0
. Tiu chun BS n gi (/c)                    
. p lc lm vic 10 Kg Quy cch (mm) 300 350 400  
. Nhit lm vic max120oC T.lng (kg/ci)        
  . S dng cho nc. n gi (/c)        
. Van lc "Y", k hiu GL41H-16, hiu JS. Sn xut ti trung quc  
 
. Thn van c c bng gang.
  . Tiu chun BS Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65
  . p lc lm vic 16 Kg T.lng (kg/ci)              
  . Nhit lm vic max 120oC n gi (/c)              
  . S dng cho nc.
 
Quy cch (mm) 80 100 125 150 200 250 300
T.lng (kg/ci)              
n gi (/c)              
9. van sn xut ti trung quc
. Van bm tay gt, k hiu d71x-16 . kiu hn quc,Sn xut ti trung quc  
 
. Thn van, a van c c bng
  gang. Trc van bng thp. Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200
  . Tiu chun BS T.lng (kg/ci)   2.0 3.0 3.7 5.5 6.8 9.2 12.5
  . p lc lm vic 16 Kg n gi (/c)                
  . Nhit lm vic max120oC
  . S dng cho nc.
. Van bm v lng, k hiu d371x-16 . Sn xut ti trung quc  
 
. Thn van, a van c c bng Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
  gang. Trc van bng thp. T.lng (kg/ci)       7.5   11.0 18.5 27.5 30.0  
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
 
  . p lc lm vic 16 Kg Quy cch (mm) 400 500 600
  . Nhit lm vic max120oC T.lng (kg/ci)      
  . S dng cho nc. n gi (/c)      
c Cc loi ng
1. ng thp m km, ng thp en c ln
. ng thp trng km c ln. sn xut ti i loan  
  . ng c trng km trong v ngoi Quy cch (mm) 125 (141.3) 125(141.3) 125( 141.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 200 (219.1) 200 (219.1) 200 (219.1) 200 (219.1) 200(219.1)
  Hai u khng c ren dy (mm) 3.96 4.78 4.85 3.96 4.78 4.78 5.16 5.56 6.35 7.09
  . ng di 6 mt T.lng (kg/m) 13.41 16.09 16.32 16.05 19.27 25.26 27.22 29.28 33.31 37.06
  . Tiu chun BS , ASTM-A53 n gi (/m)                    
   
. p lc 60~75Kg/cm2. Quy cch (mm) 250(273) 250 (273) 250 (273) 300 (323.9) 300 (323.9) 300( 323.9) 350 (355.6)
S dng cho nc dy (mm) 5.56 6.35 9.27 6.35 7.14 9.52 8.00
T.lng (kg/m) 36.69 41.77 60.31 49.73 55.77 73.8 68.57
n gi (/m)              
. ng thp en c ln. sn xut ti i loan.  
 
Quy cch (mm) 125 (141.3) 125(141.3) 125(141.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 200 (219.1) 200 (219.1) 200 (219.1) 200 (219.1)
  dy (mm) 3.96 4.78 6.55 3.96 4.78 5.56 7.11 4.78 5.16 5.56 6.35
  T.lng (kg/m) 13.41 16.09 21.77 16.05 19.27 22.31 28.26 25.26 27.22 29.28 33.31
  n gi (/m)                      
 
. ng di 6 mt Quy cch (mm) 200 (219.1) 250(273) 250 (273) 250 (273) 250(273) 300 (323.9) 300 (323.9) 300 (323.9) 300(323.9) 300 (323.9) 300 (323.9)
. Hai u khng c ren dy (mm) 8.18 5.56 6.35 7.09 9.27 6.35 7.14 7.92 8.00 9.52 10.31  
. Tiu chun ASTM_A53 T.lng (kg/m) 42.55 36.69 41.75 46.49 60.29 49.73 55.77 61.71 62.32 73.8 79.73  
. p lc 60~75Kg/cm2. n gi (/m)                        
 
. S dng cho nc Quy cch (mm) 350(355.6) 350(355.6) 400(406.4) 400(406.4) 400(406.4) 400(406.4) 450(457.2) 500(508) 600(609.6)
dy (mm) 7.14 7.92 7.14 8.74 8.9 9.52 7.92 10.31 10.31
T.lng (kg/m) 61.35 67.9 70.3 85.71 87.24 93.17 87.75 126.53 152.37
n gi (/m)                  
. ng thp m km c ln. sn xut ti Trung quc    
. ng di 6 mt Quy cch (mm) 125 (141.3) 125 (141.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 200 (219.1) 200 (219.1)
. Hai u khng c ren dy (mm) 3.96 4.78 3.96 4.78 4.78 5.16
. Tiu chun ASTM -A53 T.lng (kg/m) 13.41 16.09 16.05 19.27 25.26 27.22
. S dng cho nc n gi (/m)            
. ng thp en c ln. sn xut ti Trung quc    
. ng di 6 mt Quy cch (mm) 125 (141.3) 125 (141.3) 150 (168.3) 150 (168.3) 200 (219.1) 200 (219.1) 200(219.1) 250 (273) 250(273) 300 (323.8)  
. Hai u khng c ren dy (mm) 3.96 4.78 3.96 4.78 4.78 5.16 6.35 5.75 6.75 6.75  
. Tiu chun ASTM -A53 T.lng (kg/m) 13.41 16.09 16.05 19.27 25.26 27.22 33.31 37.9 44.34 52.77  
. S dng cho nc n gi (/m)                      
d.
Cc loi ng h
1. ng h o nc hiu kumho ( wizit )- sn xut ti hn quc
1. ng h t a tia, hiu kumho (wizit ). sn xut ti hn Quc  
  . Chy theo nguyn l t tnh. mt s
  ngang d c. mt ng h lun Quy cch (mm) 15 20 25 80 100 150 200
  lun kh ro. t cht lng T.lng (kg/ci) 1.1 1.7 2.0 16.0 19.0 45.0 49.0
  ISO 9001. Khng b nh n gi (/c)              
  hng bi t tnh bn ngoi. Ch : T c 15mm n 40mm ni ren, thn c bng ng
  . Nhit lm vic max 40oC T c 50mm n 200mm ni bch, thn c bng gang
. S dng cho nc
. ng h c, hiu kumho( wizit). sn xut ti Hn Quc  
  . Chy theo nguyn l c. mt s Quy cch (mm) 15 20 25 40 50
  ngang d c. n gi (/c)          
  . t cht lng ISO 9001 Ch : T c 15mm n 40mm ni ren, thn c bng ng
  . Nhit lm vic max 40oC C 50mm ni bch, thn c bng gang
  . Chy bn, n nh. . S dng cho nc.
3.ng h o nc hiu FUZHOU FUDA - Sn xut ti trung quc
. ng h c, hiu fuZhou FUDA. sn xut ti trung quc  
  . Chy theo nguyn l c. mt s Quy cch (mm) 15 20 25 40 50 80 100 150 200  
  ngang d c. T.lng (kg/ci)                    
  . Tiu chun ISO 4064 Class B n gi (/c)                    
  . Nhit lm vic max 40oC Ch : T c 15mm n 40mm ni ren, thn c bng gang.
  . S dng cho nc. T c 50mm n 200mm ni bch, thn c bng gang.
. ng h t thn ng, hiu fuZhou FUDA. sn xut ti trung quc  
  . Chy theo nguyn l t. mt s . Nhit lm vic max 40oC Quy cch (mm) 15 20 25 32 40
  ngang d c. . S dng cho nc. n gi (/c)          
  . Tiu chun ISO 4064 Class B Ch : T c 15mm n 40mm ni ren, thn c bng ng.
 
. ng h t thn gang, hiu fuZhou FUDA. sn xut ti trung quc  
  . Chy theo nguyn l t. mt s
 
ngang d c. Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 80 100 150 200
  . Tiu chun ISO 4064 Class B T.lng (kg/ci)                    
  . Nhit lm vic max 40oC n gi (/c)                    
  . S dng cho nc. Ch : T c 15mm n 40mm ni ren, thn c bng gang.
T c 50mm n 200mm ni bch, thn c bng gang.
E. Cc loi ph kin
1. ph kin m km
. Ct v ct thu m km . Sn xut ti trung Quc  
 
. Ct thp m km trong v ngoi Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  mp c g ni trnh v khi vn T.lng (kg/bao) 36 28 26 27 35 27 23 25 21  
  cht SLng (c/bao) 400 200 120 72 80 40 20 16 8  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. T v T thu m km . Sn xut ti trung Quc  
  . T thp m km trong v ngoi Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
mp c g ni trnh v khi vn T.lng (kg/bao) 30 29 24 20 23 26 26 25 22  
  cht SLng (c/bao) 240 144 80 40 40 28 18 12 6  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. Rc co m km. Sn xut ti trung Quc  
  . Rc co thp m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 29 42 33 35 36 37 30 36 28  
  vn cht SLng (c/bao) 160 140 80 60 48 36 18 16 7  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. Kp m km . Sn xut ti trung Quc  
  . Kp ren m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 29 34 33 30 32 27 34 28 27  
  vn cht SLng (c/bao) 520 400 260 140 100 64 48 30 16  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. mng sng m km. Sn xut ti trung Quc  
  . Mng sng ren m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 36 33 31 30 27 29 28 26 28  
  vn cht SLng (c/bao) 500 320 200 120 80 60 40 26 16  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. Cn thu m km . Sn xut ti trung Quc  
 
. Cn thu m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao)                    
  vn cht SLng (c/bao)                    
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. L thu m km . Sn xut ti trung Quc  
 
. L thu m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao)                    
  vn cht SLng (c/bao)                    
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. Nt bt m km . Sn xut ti trung Quc  
  . Nt bt m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 35 33 34 26 26 34 34 25 24  
  vn cht SLng (c/bao) 1200 720 400 200 160 120 60 40 20  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. chch 45o m km. Sn xut ti trung Quc  
 
. Chếch m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 42 32 30 34 31 33 21 23 20  
  vn cht SLng (c/bao) 480 260 160 100 80 54 24 18 9  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
2. ph kin m km nhn dz
. Ct v ct thu m km nhn dz . Sn xut ti trung Quc  
 
. Ct thp m km trong v ngoi Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
  mp c g ni trnh v khi vn T.lng (kg/bao) 49 47 49 43 49 39
  cht SLng (c/bao) 500 300 200 100 100 50
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. T v T thu m km nhn dz. Sn xut ti trung Quc  
  . T thp m km trong v ngoi Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
 
mp c g ni trnh v khi vn T.lng (kg/bao) 39 42 49 44 32 50
  cht SLng (c/bao) 300 200 150 80 50 50
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. Rc co m km nhn dz. Sn xut ti trung Quc  
 
. Rc co thp m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 48 33 37 35 37 32
  vn cht SLng (c/bao) 200 100 100 60 50 30
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. Kp m km nhn dz . Sn xut ti trung Quc  
  . Kp ren m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50    
 
ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 34 30 31 51 48 46  
  vn cht SLng (c/bao) 500 300 200 200 150 100  
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)              
  . S dng cho nc
. mng sng m km nhn dz. Sn xut ti trung Quc  
  . Mng sng ren m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
 
ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao) 39 35 55 41 34 50
  vn cht SLng (c/bao) 500 300 300 150 100 100
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. Cn thu m km nhn dz . Sn xut ti trung Quc  
 
. Cn thu m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao)            
  vn cht SLng (c/bao)            
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. L thu m km nhn dz . Sn xut ti trung Quc  
 
. L thu m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao)            
  vn cht SLng (c/bao)            
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
. Nt bt m km nhn dz. Sn xut ti trung Quc  
  . Nt bt m km trong v Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50  
  ngoi mp c g ni trnh v khi T.lng (kg/bao)            
  vn cht SLng (c/bao)            
  . Tiu chun bc ren BS n gi (/c)            
  . S dng cho nc
3. ph kin hn TRung quc cht lng cao
. Ct thp hn ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 SCH 40 . Sn xut ti trung quc  
  . Ct c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci) 0.076 0.076 0.150 0.253 0.363 0.651 1.290 2.020 3.840  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci) 6.510 10.1 20.3 36.0 53.0          
n gi (/c)                    
.T thp hn ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch40. Sn xut ti trung quc  
 
. T c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci) 0.083 0.111 0.244 0.457 0.714 0.992 1.90 2.85 4.83  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci) 8.0 10.0 22.0 41.4            
n gi (/c)                    
. Cn thp hn ng tm, tiu chun ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch 40. Sn xut ti trung quc  
  . Cn c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci)   0.059 0.113 0.153 0.216 0.351 0.633 0.842 1.27  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci)   3.35 5.15 8.96 12.1          
n gi (/c)                    
. T thu thp hn ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch 40. Sn xut ti trung quc  
 
. T thu c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci)   0.115 0.227 0.389 0.678 0.931 1.65 2.14 3.55  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci) 4.32 9.22                
n gi (/c)                    
. Ct thp hn m km ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 SCH 40 . Sn xut ti trung quc  
 
. Ct c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi m km T.lng (kg/ci) 0.076 0.076 0.150 0.253 0.363 0.651 1.290 2.020 3.840  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300          
  T.lng (kg/ci) 6.510 10.1 20.3 36.0 53.0          
n gi (/c)                    
.T thp hn m km ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch40. Sn xut ti trung quc  
 
. T c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi m km T.lng (kg/ci) 0.083 0.111 0.244 0.457 0.714 0.992 1.90 2.85 4.83  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300          
  T.lng (kg/ci) 8.0 10.0 22.0 41.4            
n gi (/c)                    
. Ct thp hn ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 SCH 80. Sn xut ti trung quc  
  . Ct c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci) 0.1 0.1 0.19 0.33 0.49 0.9 1.17 2.74 5.34  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 80 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci) 9.27 15.3 30.9              
n gi (/c)                    
.T thp hn ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch 80. Sn xut ti trung quc  
 
. T c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci) 0.15 0.23 0.42 0.76 1.27 2.15 2.95 4.29 7.65  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 80 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 300 400          
  T.lng (kg/ci) 13.5 19.3 34.7              
n gi (/c)                    
. Cn thp hn ng tm, Tiu chun ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 sch 80. Sn xut ti trung quc  
  . Cn c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
 
Bn ngoi ph sn en T.lng (kg/ci)   0.14 0.17 0.31 0.45 0.79 1.04 1.78 2.13  
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 80 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 300 400          
  T.lng (kg/ci) 3.78 5.72 9.26              
n gi (/c)                    
. Ct thp hn m km ASTM - A234 WPB ANSI B16.9 SCH 80 . Sn xut ti trung quc  
 
. Ct c c nng bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi m km T.lng (kg/ci)                    
  . Tiu chun ASTM-A234 n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 40 Kg
  . S dng cho nc, hi, xng du... Quy cch (mm) 125 150 200 300 400          
  T.lng (kg/ci)                    
n gi (/c)                    
4. mt bch thp trung quc
. mt bch thp loi 5 kg/cm2. Sn xut ti trung quc  
  . Mt bch c c bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph du chng g T.lng (kg/ci)                    
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 5 Kg
  . S dng cho van, ng ng. Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci)                    
n gi (/c)                    
. mt bch thp loi 10 kg/cm2. Sn xut ti trung quc  
 
. Mt bch c c bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph du chng g T.lng (kg/ci)           2.1 2.4 2.6 3.1  
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg
  . S dng cho van, ng ng. Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci)                    
n gi (/c)                    
. mt bch thp loi 10 kg/cm2. Sn xut ti trung quc    
  . Mt bch c c bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph du chng g T.lng (kg/ci)                    
  . Tiu chun JIS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg
  . S dng cho van, ng ng. Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci)                    
n gi (/c)                    
. mt bch thp loi 10 kg/cm2. Sn xut ti trung quc    
  . Mt bch c c bng thp Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  Bn ngoi ph du chng g T.lng (kg/ci)                    
  . Tiu chun ANSI n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 Kg
  . S dng cho van, ng ng. Quy cch (mm) 125 150 200 250 300 350 400      
  T.lng (kg/ci)                    
n gi (/c)                    
 
g.
Cc loi khc  
1. khp ni mm - Sn xut ti trung quc
. khp ni mm, ni ren. sn xut ti trung quc  
  . Khp ni mm (khp chng rung)
  c lm bng cao su chu lc Quy cch (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100  
  . Tiu chun BS T.lng (kg/ci) 0.5 0.7 0.85 1.2 1.5 1.8        
  . p lc lm vic 10 ~ 16 Kg n gi (/c)                    
  . S dng cho nc
. khp ni mm, ni bch. sn xut ti trung quc  
  . Khp ni mm (khp chng rung) Quy cch (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250  
 
c lm bng cao su chu lc T.lng (kg/ci)   3.25 5.0 5.5 6.5 8.5 12.0 17.0 21.0  
  . Tiu chun BS n gi (/c)                    
  . p lc lm vic 10 ~ 16 Kg
  . S dng cho nc Quy cch (mm) 300 400                
  T.lng (kg/ci) 26.0 35.0                
n gi (/c)                    
 
2. R bm - Sn xut ti trung quc
. R bm gang mt bch (van y). sn xut ti trung quc  
 
. Thn c c bng gang xm
  . Tiu chun BS Quy cch (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
  . p lc lm vic 10 ~ 16 Kg T.lng (kg/ci)       14.0   24.0 45.5 85.0 101.0  
  . S dng cho nc n gi (/c)                    
 
3. tr cu ha - Sn xut ti trung quc
. tr cu ha. sn xut ti trung quc  
 
. Thn c c bng gang xm
  . Tiu chun BS Quy cch (mm) 100
  . p lc lm vic 10 ~ 16 Kg T.lng (kg/ci) 86.0
  . S dng cp nc PCCC. n gi (/c)