Home > Vi > NSK - Sổ tay tra cứu > Số seri Đường kính, bề rộng & kích thước
Diameter, Width, & Dimensional Series

Diameter Series / Số seri đường kính
A progressive series of bearing outside diameters, one for each standard bearing bore diameter, often with a specific relationship between the two diameters.

Một số seri theo thứ tự tăng dần của đường kính ngoài ṿng bi, Một số cho mỗi đường kính bao ngoài theo tiêu chuẩn của ṿng bi, thường được đặc trưng bởi quan hệ giữa hai đường kính

Width Series / Số seri bề dày
A progressive series of bearing widths, one for each bearing bore diameter of each diameter series.

Một số seri theo thứ tự tăng dần của chiều dày ổ bi, một số cho mỗi đường kính bao ngoài của từng số seri đường kính.

Dimension Series / Số seri kích thước
A combination of a width series or a height series with a diameter series.

Một sự kết hợp của số seri bề dày hoặc seri cao với số seri đường kính

Radial Bearings: 

Thrust Bearings:


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings