Home > Vi > NSK - Sổ tay tra cứu > Kích thước bao
Boundary Dimensions / Kích thước bao

The boundary dimensions of rolling bearings are the dimensions that define its external geometry. They include among others bore diameter d, outside diameter D, width B, bearing width (or height) T and chamfer dimension r, etc. It is necessary to know all of these dimensions when mounting a bearing on a shaft and in a housing.

 Kích thước bao của ṿng bi được hiểu là kích thước để xác định h́nh dạng h́nh học của ṿng bi. Nó bao gồm các kích thước như sau: Đường kính trong d, đường kính ngoài D, bề dày B, bề rộng ( hoặc cao) T và kích thước vát góc r, .... Khi thiết kế lắp đặt ṿng bi vào trục hay ổ bi ta cần thiết phải biết được tất cả các kích thước trên. 


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings