Home > Vi > NSK - Sổ tay tra cứu > Mă số ṿng bi
Bearing Numbers / Mă số ṿng bi

Bearing numbers are alphanumeric combinations that indicate the bearing type, boundary dimensions, dimensional and running accuracies, internal clearance, and other related specifications. They consist of basic numbers and supplementary symbols.

Số ṿng bi la một dăy các chữ cái và con số mà ở đó cho biết các thông tin về: kiểu ṿng bi, kích thước bao, kích thước và độ chính xác, độ hở bên trong và các thông số kỹ thuật liên quan khác. Chúng bao gồm các con số và các kư hiệu bổ sung

 
 

Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings