Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Duplex bearings
Duplex Bearings / Cụm ṿng bi ghép cặp
Product cross-section
A combination of two radial bearings is called a duplex pair. Usually, they are formed using angular contact ball bearings or tapered roller bearings. Possible combinations include face-to-face, which have the outer ring faces together (type DF), back-to-back (type DB), or both front faces in the same direction (type DT). DF and DB duplex bearings are capable of taking radial loads and axial loads in either direction. Type DT is used when there is a strong axial load in one direction and it is necessary to impose the load equally on each bearing.

Tổ hợp hai ṿng bi hướng tâm được gọi là cụm ṿng bi kép, và thường chúng được tạo thành từ ổ bi tiếp xúc góc hoặc ổ đũa côn. Ngoài ra, ta có thể tạo thêm những tổ hợp khác như đổi mặt, có mặt ṿng ngoài tiếp xúc với nhau ( loại DF), giáp lưng ( loại DB), hay cả hai mặt trước cùng nh́n về một hướng ( loại DT), Ổ bi đôi DF và DB đều có khả năng chịu tải hướng kính và tải hướng trực theo cả hai hướng. Người ta sử dụng loại DT khi có một tải hướng kính lớn trên một hướng và nên đặt tải lên mỗi ổ bi bằng nhau

See NSK Cat.e1254f page No26 & 76

 


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings