mtk-Bi dua

                                                                 


MTK-hnh ảnh vng bi đũa MTK-cattalo  vng bi đũa kiểu SL MTK-cattalo  vng bi đũa

Một số vng bi đũa thng dụng:

Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight    
150 CE 784 P6 38.000 N 5245 AMW33/R10-14/P6 33.996 N 205 0.130 SL01 4832 A 3.100    
60 RIN 247 P6 2.100 N 5285 AMW33/R10-14/P6 33.000 N 205 C3 0.130 SL01 4838 A 5.650    
RNU 211 E 0.640 NF 5245 AMW33/R10-14/P6 34.000 N 205 E 0.130 SL01 4844 A 6.400    
RNU 216 E 1.510 NF 5245 AMW5/R10-14/P6 34.000 N 205 E/C3 0.130 SL01 4848 A 10.000    
RNU 2209 0.410 O 1485 C P6 23.200 N 206 0.200 SL01 4852 A 11.000    
RNU 311 E 1.440     N 206 C3 0.200 SL01 4914 A 0.780    
RNU 319 6.280     N 207 0.300 SL01 4916 A 0.880    
        N 207 C3 0.300 SL01 4922 A 2.150    
        N 207 E 0.300 SL01 4924 A 2.950    
        N 207 EM 0.300 SL01 4928 A 4.200    
        N 208 0.370 SL01 4934 A 7.350    
        N 208 C3 0.370 SL01 4938 A 11.200    
        N 208 EM 0.370 SL01 4948 A 18.500    
        N 208 EM/C3 0.370 SL01 4952 F 32.000    
        N 209 0.430 SL01 4952 PP-F 32.000    
        N 209 C3 0.430 SL01 4960 A-W5 51.900    
        N 209 E 0.430 SL02 4848 A 9.900    
        N 209 M 0.430 SL02 4916 A 0.880    
        N 209 M/C3 0.430 SL02 4926 A 3.800    
        N 210 0.480 SL02 4948 A 17.900    
        N 210 C4 0.480 SL02 4964 A 54.900    
        N 210 E 0.480 SL04 130 PP 7.500    
        N 211 C3 0.660 SL04 130 PP-H 7.500    
        N 211 E 0.660 SL04 140 PP-H 8.000    
        N 211 M 0.660 SL04 150 PP-H 8.400    
        N 211 M/C3 0.660 SL04 160 PP-H 8.800    
        N 212 0.810 SL04 170 PP-H 9.300    
        N 212 C3 0.810 SL04 180 PP 9.800    
        N 212 EM 0.810 SL04 180 PP-H 9.800    
        N 212 EM/C3 0.810 SL04 190 PP-H 12.700    
        N 213 C3 1.050 SL04 200 PP 13.200    
        N 213 M 1.050 SL04 200 PP-H 13.200    
        N 214 EM 1.150 SL04 220 PP-H 19.500    
        N 214 EM/C3 1.150 SL04 240 PP 21.000    
        N 214 M 1.150 SL04 240 PP-H 21.000    
        N 215 C3 1.250 SL04 260 PP 22.500    
        N 215 EM 1.250 SL04 300 PP-H 25.500    
        N 216 EM 1.500 SL04 5004 PP-H 0.200    
        N 216 EM/C3 1.500 SL04 5005 PP 0.240    
        N 216 M 1.500 SL04 5005 PP-H 0.240    
        N 217 1.900 SL04 5006 PP-H 0.370    
        N 217 C3 1.900 SL04 5007 PP 0.480    
        N 217 M 1.900 SL04 5007 PP-H 0.480    
        N 218 2.350 SL04 5008 PP-H 0.560    
        N 218 C3 2.350 SL04 5009 PP-H 0.700    
        N 218 M 2.350 SL04 5010 PP 0.760    
        N 219 2.850 SL04 5010 PP-H 0.760    
        N 219 C3 2.850 SL04 5011 PP 1.180    
        N 219 E 2.850 SL04 5011 PP-2NR 1.180    
        N 219 EM 2.850 SL04 5011 PP-H 1.180    
        N 219 EM/C3 2.850 SL04 5012 PP 1.260    
        N 220 M 3.450 SL04 5012 PP-2NR 1.260    
        N 220 M/C3 3.450 SL04 5012 PP-H 1.260    
        N 221 EM 3.950 SL04 5013 PP 1.330    
        N 221 M 3.950 SL04 5013 PP-2NR 1.330    
        N 222 EM 4.800 SL04 5013 PP-H 1.330    
        N 222 M/C3 4.800 SL04 5014 PP-H 1.870    
        N 224 EM/C3 5.700 SL04 5015 PP 1.960    
        N 224 M 5.700 SL04 5016 PP 2.710    
        N 226 EM/C3 6.450 SL04 5016 PP-2NR 2.710    
        N 226 M 6.450 SL04 5016 PP-H 2.710    
        N 228 M 8.300 SL04 5017 PP 2.830    
        N 228 M/C3 8.300 SL04 5017 PP-H 2.830    
        N 230 M 10.500 SL04 5018 PP 3.710    
        N 230 M/C3 10.500 SL04 5018 PP-H 3.710    
        N 305 C3 0.240 SL04 5019 PP 3.880    
        N 305 E 0.240 SL04 5019 PP-H 3.880    
        N 305 E/C3 0.240 SL04 5020 PP 3.950    
        N 306 0.360 SL04 5020 PP-H 3.950    
        N 306 C3 0.360 SL04 5022 PP 6.570    
        N 307 0.480 SL04 5022 PP-H 6.570    
        N 307 C3 0.480 SL04 5024 PP 7.040    
        N 307 E 0.480 SL04 5024 PP-H 7.040    
        N 307 E/C3 0.480 SL04 5026 PP 10.500    
        N 308 C3 0.640 SL04 5026 PP-H 10.500    
        N 308 E 0.640 SL04 5028 PP-H 11.100    
        N 308 E/C3 0.640 SL04 5030 PP 13.300    
        N 309 0.880 SL04 5030 PP-H 13.300    
        N 309 C3 0.880 SL04 5034 PP 22.600    
        N 309 E/C3 0.880 SL04 5034 PP-H 22.600    
        N 310 1.150 SL04 5036 PP 30.100    
        N 310 E 1.150 SL04 5036 PP-H 30.100    
        N 310 E/C3 1.150 SL04 5038 PP 31.500    
        N 310 EM 1.150 SL04 5038 PP-H 31.500    
        N 310 EM/C3 1.150 SL04 5040 PP-H 40.800    
        N 310 M/C3 1.150 SL04 5044 PP 52.200    
        N 311 1.450 SL04 5044 PP-H 52.200    
        N 311 E/C3 1.450 SL04 5048 PP 56.000    
        N 311 EM 1.450 SL04 5048 PP-H 56.000    
        N 312 1.800 SL04 5052 PP 84.500    
        N 312 C3 1.800 SL04 5052 PP-F87726.04.NNT 84.500    
        N 312 EM 1.800 SL04 5052 PP-H 84.500    
        N 312 EM/C3 1.800 SL04 5056 PP 90.000    
        N 313 C3 2.250 SL04 5056 PP-H 90.000    
        N 313 E 2.250 SL04 5060 PP-H 126.000    
        N 313 EM 2.250 SL18 1848 E 4.400    
        N 313 EM/C3 2.250 SL18 1852 E/C4 4.710    
        N 315 3.300 SL18 1860 E 10.000    
        N 315 C3 3.300 SL18 1864 E 10.600    
        N 315 E 3.300 SL18 1864 E/C3 10.600    
        N 316 C3 3.900 SL18 1880 E 20.000    
        N 316 M/C3 3.900 SL18 1888 A 21.540    
        N 317 4.700 SL18 1888 A/C3 21.540    
        N 317 M 4.700 SL18 1892 E/C3 33.900    
        N 318 5.400 SL18 2207 A 0.430    
        N 318 C3 5.400 SL18 2208 A 0.540    
        N 318 E 5.400 SL18 2209 A 0.590    
        N 318 E/C3 5.400 SL18 2210 A 0.640    
        N 318 M 5.400 SL18 2211 A 0.870    
        N 318 M/C3 5.400 SL18 2215 A/C3 1.750    
        N 319 6.250 SL18 2216 A 2.150    
        N 319 M/C3 6.250 SL18 2216 A/C3 2.150    
        N 320 7.550 SL18 2217 A/C3 2.740    
        N 320 C3 7.550 SL18 2218 A 3.480    
        N 320 EM 7.550 SL18 2228 A/C3 14.470    
        N 320 EM/C3 7.550 SL18 2912 B 0.290    
        N 320 M 7.550 SL18 2913 B 0.310    
        N 320 M/C3 7.550 SL18 2914 B 0.490    
        N 321 M 8.650 SL18 2915 B 0.520    
        N 321 M/C3 8.650 SL18 2916 B 0.550    
        N 322 EM 10.500 SL18 2918 B 0.840    
        N 322 EM/C3 10.500 SL18 2918 B/C3 0.840    
        N 322 M 10.500 SL18 2924 B 1.730    
        N 322 M/C3 10.500 SL18 2926 B 2.330    
        N 324 M 13.000 SL18 2926 B/C3 2.330    
        N 324 M/C3 13.000 SL18 2928 2.410    
        N 336 M 44.000 SL18 2930 B 3.770    
        N 336 M/C3 44.000 SL18 2930 B/C3 3.770    
        N 414 M 5.460 SL18 2932 B 4.000    
        N 417 M 8.900 SL18 2934 B 4.300    
        N 419 M 13.800 SL18 2936 B 6.200    
        N 420 M 15.700 SL18 2936 B/C3 6.200    
        N 422 M 20.800 SL18 2938 A/C3 6.500    
        N 424 M 30.600 SL18 2944 9.900    
        NJ 1014 EM 0.710 SL18 2948 B 10.600    
        NJ 1014 EM/C3 0.710 SL18 2948 B/C3 10.600    
        NJ 1014 M/C4 0.710 SL18 2952 B 18.500    
        NJ 1015 EM/C3 0.751 SL18 2956 B 19.700    
        NJ 1016 M/C3 0.990 SL18 2956 B/C3 19.700    
        NJ 1022 EM/C3 2.380 SL18 2964 A 32.900    
        NJ 1032 M 6.082 SL18 2964 A/C3 32.900    
        NJ 1040 M/P6 15.068 SL18 2964 B 32.900    
        NJ 1044 M 19.669 SL18 2964 C3 32.900    
        NJ 1232 M/P6 15.200 SL18 2988 C3 78.100    
        NJ 202 E/P6 0.049 SL18 2992 C3 81.100    
        NJ 203 C4 0.070 SL18 2996 C3 94.700    
        NJ 203 E/C3 0.070 SL18 3004 A 0.110    
        NJ 203 EM 0.070 SL18 3005 A 0.120    
        NJ 203 EM/C3 0.070 SL18 3006 A 0.200    
        NJ 204 E 0.110 SL18 3007 A/C3 0.260    
        NJ 204 E/C3 0.110 SL18 3008 A 0.310    
        NJ 204 E/C4 0.110 SL18 3010 A 0.430    
        NJ 205 E 0.140 SL18 3012 A 0.690    
        NJ 205 E/C3 0.140 SL18 3018 A 1.970    
        NJ 205 E/C4 0.140 SL18 3020 A 2.150    
        NJ 205 EM 0.140 SL18 3020 A/C3 2.150    
        NJ 205 EM/C3 0.140 SL18 3028 A 6.040    
        NJ 206 E 0.210 SL18 3030 A/C3 7.330    
        NJ 206 E/C3 0.210 SL18 3034 A 12.200    
        NJ 206 E/C4 0.210 SL18 3034 A/C3 12.200    
        NJ 206 EM/C3 0.210 SL18 3040 A/C3 21.800    
        NJ 206 EMA 0.210 SL18 3044 A/C3 28.400    
        NJ 206 EMA/C3 0.210 SL18 3048 A/C3 30.900    
        NJ 207 E 0.300 SL18 3056 A 48.000    
        NJ 207 E/C3 0.300 SL18 4934 A 7.350    
        NJ 207 EM 0.300 SL18 5008 A 0.560    
        NJ 207 EM/C3 0.300 SL18 5009 A 0.710    
        NJ 208 E 0.366 SL18 5010 A 0.760    
        NJ 208 E/C3 0.366 SL18 5017 A 2.720    
        NJ 208 ECP/C3 0.366 SL19 2312 C3 2.880    
        NJ 208 EM 0.366 SL19 2314 4.330    
        NJ 208 EM/C3 0.366 SL19 2317 C3 7.340    
        NJ 208 EMA/C3 0.366 SL19 2318 8.830    
        NJ 209 E 0.440 SL19 2320 C3 13.000    
        NJ 209 E/C3 0.440 SL19 2324 22.300    
        NJ 209 EM 0.440 SL19 2334 59.500    
        NJ 209 EM/C3 0.440 SL19 2348 C3 147.000    
        NJ 210 E 0.499        
        NJ 210 E/C3 0.499        
        NJ 210 EM 0.499        
        NJ 210 EM/C3 0.499        
        NJ 210 M 0.480        
        NJ 210 M/C3 0.499        
        NJ 211 E 0.660        
        NJ 211 E/C3 0.660        
        NJ 211 EM 0.660        
        NJ 211 EM/C3 0.660        
        NJ 212 E 0.820        
        NJ 212 E/C3 0.820        
        NJ 212 EM 0.820        
        NJ 212 EM/C3 0.820        
        NJ 213 E 1.070        
        NJ 213 EM 1.070        
        NJ 213 EM/C3 1.070        
        NJ 214 E 1.180        
        NJ 214 E/C3 1.180        
        NJ 214 EMA 1.180        
        NJ 215 E 1.270        
        NJ 215 E/C3 1.270        
        NJ 215 EM 1.270        
        NJ 215 EMA 1.270        
        NJ 215 M 1.270        
        NJ 215 M/C3 1.270        
        NJ 216 E/C3 1.550        
        NJ 216 EM 1.550        
        NJ 216 EM/C3 1.550        
        NJ 217 E 1.950        
        NJ 217 E/C3 1.950        
        NJ 218 E 2.280        
        NJ 218 E/C3 2.280        
        NJ 218 EM 2.280        
        NJ 218 EM/C3 2.280        
        NJ 218 M 2.280        
        NJ 219 2.830        
        NJ 219 E 2.830        
        NJ 219 E/C3 2.850        
        NJ 219 EM 2.830        
        NJ 219 MA/C3 2.830        
        NJ 220 C3 3.470        
        NJ 220 E 3.470        
        NJ 220 E/C3 3.470        
        NJ 220 EM 3.470        
        NJ 220 EMA 3.470        
        NJ 220 EMA/C3 3.470        
        NJ 220 P6 3.470        
        NJ 221 M 4.100        
        NJ 222 4.770        
        NJ 222 E 4.770        
        NJ 222 E/C3 4.770        
        NJ 222 EM 4.770        
        NJ 222 EM/C3 4.770        
        NJ 224 C3 5.800        
        NJ 224 E 5.800        
        NJ 224 E/C3 5.800        
        NJ 224 EM/C3 5.800        
        NJ 224 M 5.800        
        NJ 224 M/C3 5.800        
        NJ 226 6.640        
        NJ 226 C3 6.640        
        NJ 226 E/C3 6.640        
        NJ 226 EM 6.640        
        NJ 226 EM/C3 6.640        
        NJ 226 EMA/C3 6.640        
        NJ 228 EM 9.340        
        NJ 228 EM/C3 9.340        
        NJ 228 M 9.340        
        NJ 228 M/C3 9.340        
        NJ 228 MA 9.340        
        NJ 230 EM 11.800        
        NJ 230 M/C3 11.800        
        NJ 232 EM/C3 14.600        
        NJ 232 EMA 14.600        
        NJ 232 MA 14.600        
        NJ 234 EM 18.100        
        NJ 234 EM/C3 18.100        
        NJ 234 M/C3 18.100        
        NJ 236 M 18.800        
        NJ 236 MA 18.800        
        NJ 236 MA/C3 18.800        
        NJ 238 M 22.600        
        NJ 238 M/C3 22.600        
        NJ 240 MA 26.900        
        NJ 240 MA/C3 26.900        
        NJ 244 EM 38.100        
        NJ 244 EM/C3 38.100        
        NJ 244 M 38.100        
        NJ 244 MA 38.100        
        NJ 244 MA/C3 38.100        
        NJ 248 M 51.500        
        NJ 252 M 69.400        
        NJ 2203 0.095        
        NJ 2203 C3 0.095        
        NJ 2203 E 0.095        
        NJ 2204 E 0.140        
        NJ 2204 E/C3 0.140        
        NJ 2204 EM 0.140        
        NJ 2204 EM/C3 0.140        
        NJ 2204 EM/C4 0.140        
        NJ 2205 E 0.170        
        NJ 2205 E/C3 0.170        
        NJ 2205 EMA 0.170        
        NJ 2205 EMA/C4 0.170        
        NJ 2206 E 0.270        
        NJ 2206 EM 0.270        
        NJ 2206 EM/C3 0.270        
        NJ 2206 EM/C4 0.270        
        NJ 2206 EMA 0.270        
        NJ 2207 E 0.410        
        NJ 2207 E/C3 0.410        
        NJ 2207 EM 0.410        
        NJ 2207 EMA/C3 0.410        
        NJ 2208 E 0.500        
        NJ 2208 E/C3 0.500        
        NJ 2208 EM 0.500        
        NJ 2209 0.530        
        NJ 2209 E 0.530        
        NJ 2209 E/C3 0.530        
        NJ 2209 EM 0.530        
        NJ 2210 E 0.580        
        NJ 2210 E/C3 0.580        
        NJ 2210 EM 0.580        
        NJ 2210 EMA 0.580        
        NJ 2210 EMA/C3 0.580